Partner serwisu
04 lutego 2015

Halina Pupacz: Spadki cen paliw będą kontynuowane

Kategoria: Rozmowa z...

W grudniu 2014 cena ropy Brent ustabilizowała się w ok. 60 USD/b, jednak z wypowiedzi przedstawicieli OPEC wynika, że ze strony tej organizacji nie ma przeszkód przed dalszymi spadkami. Rozpatrywane są już nawet scenariusze spadku cen ropy nawet do 20 USD/b.
 

Halina Pupacz: Spadki cen paliw będą kontynuowane

Rok 2014 – jaki był dla polskiej branży paliwowej?
Tak jak dla całej polskiej gospodarki – ciekawy i obfi tujący w ważne wydarzenia. Po pierwsze 1 stycznia 2014 r. był końcem okresu przejściowego na modernizację zbiorników paliwowych na stacjach zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki. Stacje, które nie dostosowały się do ww. wymogów, musiały zaprzestać sprzedaży paliw. Nie wywołało to wprawdzie większej rewolucji ani nie miało wpływu na ceny paliw, ale przyczyniło się do konsolidacji branży. Była ona szczególnie widoczna w sieciach stacji niezależnych – a tu należy przypomnieć, że stacje niezależne stanowią około połowy liczebności wszystkich polskich stacji. Taka dywersyfi kacja rynku przyczynia się do zrównoważonej konkurencyjności i bezpieczeństwa energetycznego kraju, będącego dziś w centrum uwagi europejskiej. Polska Izba Paliw Płynnych od wielu lat współpracuje z UPEI (fr. Union Pétrolière Européenne Indépendante, Stowarzyszenie Europejskich Niezależnych Operatorów Paliwowych), instytucją parasolową, zrzeszającą krajowe organizacje niezależnego sektora naftowego. Tak o roli członków tej organizacji mówił Günther Oettinger, jako Komisarz Europejski ds. Energii: „Niezależne podmioty zajmujące się obrotem energią odgrywają ważną rolę w codziennych dostawach energii, pomagając niwelować fl uktuacje i wypełniając luki w dostawach. Zapewniają stabilność i bezpieczeństwo dostaw rynkowych. Członkowie UPEI przysłużyli się do otwarcia środkowej i wschodniej Europy na konkurencję i zasady ekonomii rynkowej”.

Jakie były dla Pani najważniejsze wydarzenia 2014 roku?
1. Bardzo mocny spadek cen ropy na rynkach światowych, co przełożyło się na spadek kosztów rafinerii, a tym samym cen paliw, dzięki czemu dziś oba podstawowe paliwa, olej napędowy i benzynę, na polskich stacjach można kupić poniżej 5 zł/l .

2. Podpisanie 24 listopada br. przez Prezydenta Bronisława Komorowskiego ustawy o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej (tzw. IV ustawa deregulacyjna). Ustawa ma wejść w życie 1 stycznia 2015 r., z wyjątkiem zmian w Kodeksie pracy, które mają wejść w życie 1 kwietnia 2015 r. Ustawa zawiera szereg ułatwień dotyczących rozliczeń z tytułu podatku akcyzowego. Zmiany obejmują m.in. wprowadzenie wiążącej informacji akcyzowej (WIA), odstąpienie od obowiązku powiadamiania naczelnika urzędu celnego o formie prowadzonej ewidencji oraz ułatwienia w zakresie obrotu olejami opałowymi.

3. Uchwalenie przez Sejm i zatwierdzenie przez Senat zmiany ustawy o usługach płatniczych, dzięki czemu możliwe są dalsze obniżki opłaty interchange – jednej ze składowych opłat ponoszonych przez przedsiębiorców przy przyjmowaniu zapłaty kartą płatniczą. Do 2014 r. Polska miała jedne z najwyższych opłat interchange na świecie, co skutecznie blokowało rozwój rynku płatności bezgotówkowych. Ustawa powinna być podpisana przez prezydenta w końcu grudnia.

Jak Pani ocenia budowę terminalu naftowo-paliwowego przez PERN, który ma zapewnić bezpieczeństwo energetyczne kraju – czy inwestycja przyniesie rafineriom pożytek, czy może być dla nich zagrożeniem?
Niewątpliwie inwestycja ta przyczyni się do zwiększenia konkurencyjności polskich rafinerii, które borykają się dziś ze spadkiem popytu na swe produkty, co prowadzi do redukcji marży rafi neryjnej. Mówiąc o bezpieczeństwie energetycznym kraju, warto przypomnieć, że sytuację polskich rafi nerii mogłaby poprawić gruntowna modyfi kacja logistyki paliwowej, m.in. poprzez budowę rurociągów, które umożliwiłyby eksport ich produktów w kierunku wschodnim. Przy połączeniach morskich trzeba też pamiętać o inwestycji, jaką jest terminal LNG w Świnoujściu, wpisujący się w zalecenia Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/94/UE z 22 października 2014 r. ws. rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych, która obliguje też państwa członkowskie do rozbudowy sieci dystrybucji takich paliw jak CNG, LNG czy wodór, a także energii elektrycznej. LNG/CNG to idealne paliwo dla miejskiego transportu publicznego.

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ