Partner serwisu
23 lipca 2015

Większa produkcja i sprzedaż Grupy ORLEN w II kwartale br.

Kategoria: Z życia branży

Wypracowanie dobrych wyników Grupy ORLEN w II kwartale br. było możliwe dzięki sprzyjającemu otoczeniu makroekonomicznemu – wzrostowi marży downstream i spadkowi cen ropy naftowej.

Większa produkcja i sprzedaż Grupy ORLEN w II kwartale br.

W II kwartale br. Grupa ORLEN osiągnęła zysk operacyjny (EBITDA wg LIFO) w wysokości 2,9 mld zł, przed uwzględnieniem wpływu odpisów wartości aktywów rzeczowych. Wypracowanie dobrych wyników było możliwe dzięki sprzyjającemu otoczeniu makroekonomicznemu – wzrostowi marży downstream i spadkowi cen ropy naftowej. Koncern odnotował również wyższą sprzedaż we wszystkich obszarach. Dobry rezultat osiągnął segment detaliczny, mimo niższych niż przed rokiem marż paliwowych w Polsce, Czechach i na Litwie. W II kwartale PKN ORLEN zmniejszył zadłużenie i zredukował dźwignię finansową utrzymując wskaźniki zadłużenia na optymalnym poziomie. Zgodnie z harmonogramem, 8 lipca br., wypłacona została dywidenda w wysokości 1,65 PLN na akcję.
Koncern kontynuował realizację projektów inwestycyjnych w obszarze energetyki, a także sfinalizował transakcję przejęcia 32% udziałów Česká Rafinérská od Eni przez spółkę Unipetrol.
 
W II kwartale 2015 roku PKN ORLEN uzyskał:

- Wzrost EBITDA wg LIFO o 2,0 mld PLN (r/r)
- Wyższy o 26% (r/r) przerób ropy i wykorzystania mocy o 15pp (r/r)
- Wzrost sprzedaży we wszystkich segmentach, łącznie o 15% (r/r)
- Przepływy z działalności operacyjnej w wysokości 2,7 mld PLN
- Dźwignię finansową na poziomie 19,8%


Na wyniki Koncernu w II kwartale 2015 roku kluczowy wpływ miały wzrost marży downstream o 4,7 USD/bbl, osłabienie PLN względem USD o 22% (r/r), a także spadek średniej ceny ropy Brent o (-) 48 USD/bbl. (r/r). Wynik operacyjny EBITDA wg LIFO przed odpisem aktywów związanym z racjonalizacją nakładów w segmencie wydobycia wyniósł 2,9 mld zł, co oznacza wzrost o 2,0 mld zł w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Było to możliwe między innymi dzięki istotnie wyższemu przerobowi ropy i zwiększonej sprzedaży. Na wszystkich rynkach, na których obecny jest PKN ORLEN, z wyjątkiem Niemiec, wzrosło zużycie oleju napędowego, a konsumpcja benzyny utrzymała się na stabilnych poziomach, zbliżonych do tych z analogicznego okresu roku ubiegłego. Największy udział w wyniku EBITDA wg LIFO w II kwartale miał segment downstream – 2,7 mld zł.
 

– Dobre otoczenie makro cieszy, ale jesteśmy dalecy od traktowania go w dłuższym okresie jako pewnego fundamentu dla dalszej budowy wartości Koncernu. Dlatego, wraz z bardzo dobrym rezultatem, w II kwartale wypracowaliśmy stabilne wskaźniki finansowe – obniżyliśmy zadłużenie oraz utrzymaliśmy dźwignię finansową na bezpiecznym poziomie. Dzięki tym wysiłkom zapewniamy spółce znakomitą kondycję finansową, o czym świadczyć może nie tylko wielkość przepływów z działalności operacyjnej, wynosząca 2,7 mld PLN, ale też zaufanie inwestorów znajdujące odzwierciedlenie we wzroście kursu naszych akcji, który ustanawiał kolejne, historyczne rekordy – powiedział Jacek Krawiec, Prezes Zarządu PKN ORLEN.


Ostatni kwartał był kolejnym udanym okresem dla segmentu detalicznego
W tym czasie PKN ORLEN wypracował w tym obszarze EBITDA LIFO na poziomie 343 mln PLN, przy łącznym wzroście wolumenów sprzedaży o 1% (r/r). Na wynik segmentu wpływ miała poprawa marż paliwowych na rynku niemieckim oraz pozapaliwowych (r/r) na rynku polskim i czeskim. Został on jednak ograniczony poprzez obniżenie marż paliwowych na rynku polskim, czeskim i litewskim oraz pozapaliwowych na rynku niemieckim. W ostatnim kwartale Koncern konsekwentnie rozwijał sieć punktów Stop Cafe i Stop Cafe Bistro w Polsce. Na koniec II kwartału tego roku dysponował 1308 punktami, co oznacza wzrost o 159 punktów (r/r).
 
Segment downstream

W minionym kwartale PKN ORLEN odnotował znaczący, 18% (r/r) łączny wzrost wolumenów sprzedaży w segmencie downstream, co w połączeniu z dobrym otoczeniem makroekonomicznym pozwoliło na osiągniecie wyniku EBITDA wg LIFO na poziomie 2,7 mld PLN. W odniesieniu do analogicznego okresu roku ubiegłego odnotowano wzrost sprzedaży benzyny o 19%, oleju napędowego o 28%, olefin o 17%, poliolefin o 4%, nawozów o 18%, PCW o 4% oraz PTA o 47%. Na rezultat w II kwartale pozytywny wpływ miały wzrost marży downstream o 4,7 USD/bbl (r/r) oraz osłabienie średniego kursu PLN względem USD o 22%, ograniczone przez osłabienie średniego EUR wzg. USD o 19%. W minionym kwartale Koncern sfinalizował transakcję przejęcia udziałów spółki Česká Rafinérská od koncernu Eni, co pozwoli na zwiększenie poziomu przerabianej ropy naftowej w czeskich rafineriach.

– Dzięki budowanemu od lat potencjałowi Koncernu w zakresie zintegrowanego tworzenia wartości możemy sprawnie i efektywnie przekładać sprzyjające otoczenie makroekonomiczne na świetne wyniki Grupy. Zwiększenie produkcji i sprzedaży we wszystkich segmentach – pomimo niższych marż paliwowych w detalu – wzmocniło efekt wyższych marż downstream przy zdecydowanie niższych niż rok temu cenach ropy – podsumował Sławomir Jędrzejczyk, Wiceprezes Zarządu PKN ORLEN ds. Finansowych.

 
Prace poszukiwawcze i wydobywcze
Zmiana parametrów makroekonomicznych oraz wyniki dotychczasowych prac poszukiwawczych w Polsce stały się podstawą do rozpoczęcia przeglądu inicjatyw w segmencie poszukiwań i wydobycia oraz określenia zasadności kontynuowania niektórych projektów. Dokonano między innymi porównania podstawowych parametrów  zbiornikowych oraz geomechanicznych skał występujących w łupkowych basenach w Polsce, ze strukturami „łupków” północnoamerykańskich. Rezultaty dotychczasowych prac badawczych i testów produkcyjnych na koncesjach poszukiwawczych w projekcie Lublin Shale wskazują, że obszary typowane wcześniej jako potencjalnie perspektywiczne pod kątem występowania złóż niekonwencjonalnych, po wykonaniu prac wiertniczych i zabiegów szczelinowania z wykorzystaniem obecnie dostępnych technologii stosowanych m.in. w USA okazały się ograniczone powierzchniowo i jedynie lokalnie można liczyć na technicznie uzasadnioną produkcję. Biorąc powyższe pod uwagę, podjęto decyzję o zawężeniu rejonów poszukiwania węglowodorów i racjonalizacji dalszych nakładów inwestycyjnych. W efekcie, w sprawozdaniu finansowym za II kwartał 2015 roku ujęto odpis aktualizujący wartość dotychczasowych inwestycji w projekcie Lublin Shale w kwocie 421 mln PLN.
 
ORLEN Upstream będzie nadal prowadzić prace poszukiwawcze w ramach projektu Lublin Shale, ale na zawężonym obszarze o większym potencjale poszukiwawczym. Obecnie projektowane są dwa kolejne zabiegi szczelinowania oraz prace sejsmiczne z uwzględnieniem wypracowanych wniosków po zrealizowanych już pracach. Kontynuowane będą prace w projekcie  Mid  Poland  Unconventionals, który również ma charakter niekonwencjonalny, gdzie celem poszukiwawczym są złoża typu tight gas. W 2016 roku na koncesji Sieradz planowany jest pierwszy otwór poszukiwawczy. PKN ORLEN we współpracy z ośrodkami akademickimi, instytutami badawczymi oraz w ramach projektów prowadzonych przez NCBiR będzie nadal angażować się w prace zmierzające do dostosowania technologii wydobywczych do właściwości polskich formacji łupkowych.
 
Zróżnicowany portfel projektów poszukiwawczo-wydobywczych Grupy ORLEN oraz uwolnienie części środków pierwotnie planowanych na projekty niekonwencjonalne pozwala zwiększyć poszukiwania węglowodorów ze złóż konwencjonalnych na terenie naszego kraju. Kontynuowane będą obecne projekty Karbon w basenie lubelskim oraz Sieraków, gdzie wspólnie z PGNiG SA, toczą się prace nad zagospodarowaniem części obszaru działalności. Równolegle prowadzone są prace zmierzające do dalszego rozszerzenia portfela aktywów w Polsce. 20 lipca ORLEN Upstream przystąpił do Umowy o Wspólnych Operacjach z PGNiG SA na obszarze ośmiu bloków koncesyjnych w rejonie Karpat (Projekt Bieszczady). Porozumienie zakłada wspólną realizację prac analitycznych i badawczych w obrębie województwa podkarpackiego, których celem jest poszukiwanie, rozpoznawanie oraz wydobycie ropy naftowej i gazu ziemnego ze złóż konwencjonalnych. Ponadto prowadzone są działania, których celem jest pozyskanie nowych koncesji od Ministerstwa Środowiska (procedury w toku) oraz nabycie koncesji o większym potencjale poszukiwawczym (lub udziałów w koncesjach) od ich obecnych posiadaczy.
 
Segment upstream kontynuuje także rozwój aktywów wydobywczych w Kanadzie. Wydobycie ORLEN Upstream Canada wynosiło w 2014 roku 5,8 tys. boe/d oraz 7,1 tys. boe/d w I połowie 2015 roku Prowadzone są działania zmierzające do zwiększenia zasobów oraz dalszego ograniczania ryzyka charakterystycznego dla obszaru upstream poprzez zakup rentownych aktywów wydobywczych, wykorzystując niższe notowania ropy naftowej. W ogłoszonej w lipcu 2014 roku strategii PKN ORLEN, na lata 2014-2017 zaplanowano nakłady inwestycyjne dla segmentu poszukiwań i wydobycia na poziomie 3,2 mld PLN, koncentrując się na projektach poszukiwawczych w Polsce (zarówno złóż niekonwencjonalnych, jak i konwencjonalnych) oraz rozwoju wydobycia w Kanadzie w oparciu o nabyte aktywa produkcyjne. Jednocześnie w ramach puli dodatkowej przewidziano nabywanie perspektywicznych aktywów w Polsce i na innych rynkach, w zależności od atrakcyjności tych projektów oraz wielkości wolnych przepływów pieniężnych Koncernu.

 

Źródło,fot.: PKN ORLEN
 

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ