Partner serwisu
16 kwietnia 2021

W drodze do Gospodarki 4.0. Rekomendacje Rady Przedsiębiorczości

Kategoria: Aktualności

Od czasów trzeciej rewolucji przemysłowej, której zawdzięczamy takie zdobycze cywilizacji, jak komputery i sieć internetową, dobrem szczególnym stały się informacja i dane. Umiejętność ich efektywnego przetwarzania zaczęła stanowić o przewadze konkurencyjnej przedsiębiorstw. Procesy te, składające się na transformację cyfrową, którą niesie ze sobą tzw. czwarta rewolucja, nie dotyczą jednak już tylko przemysłu, stąd określa się je terminem „Gospodarki 4.0”.

W drodze do Gospodarki 4.0. Rekomendacje Rady Przedsiębiorczości

Nie ulega wątpliwości, że uczestnictwo przedsiębiorstw sektora publicznego i prywatnego w tej transformacji nie stanowi wyboru, tylko konieczność. W sposób szczególny tezę tę potwierdziła pandemia COVID-19, która pokazała, że sprawna technologia przechowywania i przetwarzania danych stanowi klucz do przetrwania, a często nawet wzrostu przedsiębiorstwa. Procesy transformacji cyfrowej przenikają całą gospodarkę, a do jej efektywnego przeprowadzania konieczna staje się edukacja cyfrowa całego społeczeństwa.

Rada Przedsiębiorczości dostrzega konieczność podjęcia odpowiednich działań w celu wsparcia procesów transformacyjnych. W Rekomendacjach sformułowano najważniejsze aspekty w zakresie tematu Gospodarki 4.0, których uwzględnienie umożliwi ich efektywną realizację.


Główne bariery i wyzwania w zakresie cyfryzacji

Kluczowym wyzwaniem w zakresie cyfryzacji pozostaje budowa kompetencji cyfrowych. Jest to spowodowane utrzymującą się wciąż u części Polaków niechęcią do podejmowania aktywności w tym zakresie, jak i brakiem dostępu do infrastruktury – komputerów i Internetu. Wprawdzie pewne pozytywne zmiany w zakresie postaw zostały wymuszone przez pandemię, niemniej nadal gdy część świata rozwija kompetencje i technologie w obszarach datafikacji oraz usieciowienia różnych sfer życia, pozostała nie dysponuje nawet dostępem do Internetu. Należałoby podjąć w tym zakresie natychmiastowe działania, bowiem to powszechny dostęp zadecyduje o funkcjonowaniu społeczeństwa i gospodarki polskiej w przyszłości.

 

Edukacja cyfrowa

Odpowiedzią na sceptycyzm wobec adaptacji nowoczesnych rozwiązań technologicznych powinna być szeroko zakrojona edukacja cyfrowa, przekonująca o znaczeniu włączenia cyfrowego. Mówiąc o edukacji, należy myśleć przede wszystkim o kadrze, która będzie w stanie na dużą skalę popularyzować wiedzę z tego obszaru. Obecnie wykwalifikowane osoby zajmują często stanowiska w sektorze prywatnym, nie poszerzają natomiast zasobów kadry naukowej na uczelniach w Polsce. W celu odmiany tej tendencji należałoby, przy istotnym udziale instytucji rządowych odpowiedzialnych za szkolnictwo wyższe, zapewnić naukowcom odpowiednie wynagrodzenie i warunki pracy, które przekonałyby najbardziej utalentowane osoby do dzielenia się swoją wiedzą.

Kluczowym wyzwaniem dla Gospodarki 4.0 pozostaje rozwój ekosystemu edukacji dostosowanego do potrzeb cyfryzującego się rynku pracy i nowych wyzwań społecznych. Edukacja powinna się koncentrować na rozwijaniu nie tylko umiejętności technicznych i cyfrowych, ale także takich jak: krytyczne myślenie, kreatywność i współpraca, które stanowią jednocześnie siłę napędową transformacji i są instrumentami w powstrzymywaniu negatywnych społecznych, ekonomicznych i politycznych konsekwencji rozwoju technologicznego. Konieczne jest kształcenie kadr, zarówno w obszarze nauk technicznych, ekonomicznych, jak i społecznych. W świetle zidentyfikowanych potrzeb kształcenia kadr dla Gospodarki 4.0. warto pomyśleć o niekonwencjonalnych formach nauczania opartych na nauczaniu hybrydowym oraz połączeniu sił i kompetencji z różnych polskich politechnik i uniwersytetów.

 

Bezpieczeństwo i prywatność

Należy wykorzystać zaufanie względem technologii zbudowane w okresie pandemii, pamiętając przy tym o zapewnieniu bezpieczeństwa oraz prywatności – w centrum zmian powinien być człowiek, a rozwiązania powinny być intuicyjne i przyjazne użytkownikom, bez względu na wiek. Podczas transformacji cyfrowej wielka odpowiedzialność spoczywa na liderach, przez których należy rozumieć kadrę zarządzającą w przedsiębiorstwach, a także osoby zawodowo zajmujące się procesami cyfryzacyjnymi.

Ogromną wagę powinno się przywiązywać do powszechnego kształcenia w obszarze kompetencji cyfrowych poprzez szeroką akcję edukacyjną, niwelującą społeczne obawy przed nowościami w tym zakresie. Potencjalnych użytkowników technologii należy również przekonywać, że dzięki zaufaniu nowym technologiom (Digital Trust) mogą pewne czynności dokonać sprawniej, zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju. Idea ta powinna być także realizowana poprzez wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań do ochrony środowiska i wsparcia dekarbonizacji. Cyfrowe procesy projektowania, planowania i wytwarzania zdecydowanie ułatwiają bowiem zmniejszenie ilości odpadów, co wpływa na pozycję konkurencyjną przedsiębiorstwa na rynku jako przyjaznego środowisku. Powinno się zaangażować większe środki państwowe we wspomaganie przedsiębiorstw z zielonym portfelem inwestycyjnym, poszukujących innowacyjnych rozwiązań poprawiających efektywność energetyczną czy ponowne użycie surowców.

Bardzo ważną kwestią pozostaje zaktywizowanie małych i średnich przedsiębiorstw w procesach cyfryzacji, których niedostateczne zaangażowanie może przynieść negatywne skutki, zatrudnienie znajdują w nich bowiem szerokie rzesze Polaków. Mnogość sfer, jakich dotyczy konieczność dokonywania transformacji cyfrowej oraz ich wpływ na pozycję międzynarodową Polski skłaniają do podjęcia skonsolidowanego myślenia o Gospodarce 4.0. Nie chodzi jedynie o przyjmowanie biernej pozycji adresata rozwiązań technologicznych, a o nacisk na kreatywne myślenie w zakresie szerzenia nowoczesnych koncepcji cyfrowych w środowisku życia i pracy każdego obywatela.

 

Zalecenia w kierunku efektywnych przekształceń

Niezależnie od ww. obszarów, należy wskazać również kilka innych postulatów, które mogą znacząco wpłynąć na efektywne przeprowadzenie procesu transformacji cyfrowej. Przede wszystkim zaleca się podejmowanie współpracy z innymi państwami w celu zbudowania koalicji na rzecz szerzenia cyfryzacji. Odnosi się to także do poszukiwania rozwiązań w zakresie budowania relacji z tzw. BigTech’ami i innymi platformami cyfrowymi, których dominacja na rynku wzrosła niekontrolowanie.

Pomocnym w procesie transformacji byłoby stworzenie jednolitych standardów w szerzeniu cyfryzacji w przedsiębiorstwach, z uwzględnieniem ograniczonych możliwości finansowych małych podmiotów. Rada Przedsiębiorczości rekomenduje także pilne wdrożenie ulgi na robotyzację, wspomagającej ideę Gospodarki 4.0, a przy tym wspierającej unowocześnianie przemysłu w oparciu o inteligentne roboty oraz systemy nowoczesnego sterowania.

Po stronie instytucji państwowych pozostaje podejmowanie inicjatyw w zakresie organizacji otwartych szkoleń dotyczących budowania kompetencji cyfrowych oraz wsparcia biznesu, w tym sformułowanie elementarza cyfryzacji, a także zasad funkcjonowania zwinnych organizacji. Cyfrowa transformacja nie powinna polegać jedynie na jednostkowym myśleniu o wdrażaniu poszczególnych usprawnień, a być złożonym procesem głęboko wpisanym w kulturę organizacji, uwzględniającym punkty widzenia zespołów odpowiedzialnych za różne obszary. Przedsiębiorstwa będą miały szansę budowania swoich przewag w globalnej gospodarce tylko wtedy, gdy rozwój wykorzystania technologii będzie przebiegał w sposób etyczny, skoncentrowany na korzyściach dla użytkownika, obywatela i konsumenta. Nie należy także zapominać o bezwzględniej potrzebie prowadzenia transformacji cyfrowej także w obszarze administracji państwowej.

Zastosowanie się do ww. zaleceń w kierunku efektywnych przekształceń oraz podjęcie próby zwalczenia barier stojących na przeszkodzie w budowie cyfrowego społeczeństwa pozwolą stawić czoła największym wyzwaniom w zakresie transformacji cyfrowej i Gospodarki 4.0.

źródło: inf. prasowa Rada Przedsiębiorczości
fot. 123rf.com/zdj. ilustracyjne
Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ