Partner serwisu
13 marca 2019

LOTOS z bardzo dobrym zyskiem w 2018 roku

Kategoria: Aktualności

Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej LOTOS S.A. osiągnięte w 2018 roku są dowodem na bardzo dobrą kondycję firmy. Spółka wypracowała skonsolidowany zysk netto w wysokości 1,6 mld zł. Udało się osiągnąć najwyższą w historii wartość oczyszczonej EBITDA wg. LIFO 3,1 mld zł. Przychody ze sprzedaży wyniosły 30,1 mld zł (to o 24,5% więcej niż w 2017 r.), a na inwestycje przeznaczono 1 mld zł. Przerobiono też najwięcej ropy naftowej w historii rafinerii – 10,8 mln ton. Kurs akcji na GPW pod koniec 2018 r. zbliżył się do poziomu 90 zł za akcję. Drugi rok z rzędu wypłacono dywidendę.

LOTOS z bardzo dobrym zyskiem w 2018 roku

Zadłużenie netto LOTOSU na koniec 2018 r. było na poziomie 1,9 mld zł – obniżyło się o prawie 25%. Wskaźnik długu netto do oczyszczonego wyniku EBITDA wg LIFO wyniósł 0,6x – rok wcześniej wskaźnik ten był na poziomie 0,8x.

Wolumen sprzedaży produktów, towarów i materiałów ropopochodnych w 2018 r. w Grupie Kapitałowej LOTOS wzrósł o około 5,7% w porównaniu z rokiem 2017. Największy wzrost zanotowano dla olejów napędowych oraz produktów ciężkich (asfalty i ciężki olej opałowy).

Co ważne, w 2018 r. otoczenie makroekonomiczne pozytywnie oddziaływało na wyniki GK LOTOS. Średnia cena ropy naftowej na wysokim poziomie 71 USD/bbl korzystnie wpłynęła na wyniki segmentu wydobywczego. Utrzymywał się również wysoki kurs dolara. Dla segmentu produkcji i handlu znaczący był też wysoki poziom modelowej marży rafineryjnej, która w całym 2018 r. wyniosła 7,41 USD/bbl.

SEGMENT WYDOBYWCZY

Grupa LOTOS wydobywa węglowodory w polskiej strefie Morza Bałtyckiego, na Norweskim Szelfie Kontynentalnym, w Polsce i na Litwie. Spółka jest właścicielem lub współwłaścicielem 36 koncesji morskich oraz 11 koncesji lądowych.

W 2018 r. średnie dzienne wydobycie ropy naftowej i gazu ziemnego przez Grupę LOTOS wyniosło 20,4 tys. boe/dzień, co oznacza potencjał roczny na poziomie blisko 1 mln ton ekwiwalentu ropy. Zysk operacyjny w segmencie wydobywczym wyniósł 1046,2 mln zł.

Na koniec 2018 roku, Grupa LOTOS dysponowała rezerwami ropy naftowej i gazu ziemnego w kategorii 2P na poziomie 89,8 mln boe.

Projekt Yme (Zagospodarowanie złoża ropy naftowej w Norwegii) znajduje się w fazie realizacji. W 2018 r. prowadzono prace związane m.in. z przygotowaniem instalacji podwodnych oraz modyfikacją platformy Maersk Inspirer. Ponadto, zakończono budowę konstrukcji wzmocnienia kesona, prowadzono prace podwodne przygotowujące jego posadowanienie, a także przygotowywano system załadunku ropy. Rezerwy wydobywalne złoża Yme w kategorii 2P na dzień 31.12.2018 r. to 12,9 mln boe. Rozpoczęcie wydobycia planowane jest na 2 kw. 2020 roku.

W ramach projektu B8 (Zagospodarowanie złoża ropy naftowej na M. Bałtyckim), w 2018 r. przeprowadzono prace związane z montażem i integracją 4 modułów technologicznych, zaawansowano prace elektryczne oraz z zakresu automatyki. Rezerwy wydobywalne złoża B8 w kategorii 2P na dzień 31.12.3018 r. to 35,9 mln boe. Zakładany czas uruchomienia pełnej produkcji ze złoża B8 to 2 kw 2021 roku.

Projekt B4/B6 (Zagospodarowanie złóż gazu ziemnego na Morzu Bałtyckim) znajduje się na etapie przygotowania ostatecznej decyzji inwestycyjnej. W ramach projektu zakończone zostały kluczowe etapy. Aktualny harmonogram projektu zakłada podjęcie ostatecznej decyzji inwestycyjnej w drugiej połowie 2019 roku, po zminimalizowaniu ryzyk związanych z podłączeniem projektu do sieci przesyłowej gazu na lądzie (wymagane zaprojektowanie i budowa na lądzie odcinka gazociągu o długości ok. 30 km pomiędzy Władysławowem a Kosakowem).

SEGMENT PRODUKCJI I HANDLU – HISTORYCZNY PRZERÓB ROPY NAFTOWEJ

W 2018 r. rafineria Grupy LOTOS pracowała przy maksymalnym wykorzystaniu swoich mocy wytwórczych. Dzięki temu, przerobiła 10,8 mln ton ropy naftowej, tym samym pobijając własny rekord. Przerób ten osiągnął poziom o 12% większy niż rok wcześniej. Dominującym gatunkiem przerabianej ropy, podobnie jak w latach ubiegłych, była rosyjska ropa Ural (REBCO).

W segmencie produkcji i handlu w 2018 r. Grupa Kapitałowa LOTOS sprzedała 11 690 tys. ton. produktów. Osiągnęła również najwyższy poziom w swojej historii.

Największy udział w sprzedaży, podobnie jak w ubiegłych latach, miał olej napędowy. Wolumen sprzedaży wyniósł 5 470 tys. ton, stanowiąc tym samym 46,8% sprzedaży ogółem. Drugą, co do wielkości pozycją w ilościowej strukturze sprzedaży GK LOTOS, były benzyny z udziałem na poziomie 14,3%. Sprzedaż benzyny przez GK LOTOS wyniosła 1 668 tys. ton i była wyższa o 7,2% w stosunku do roku poprzedniego. Ostatnią pozycją, której udział w ogólnej strukturze sprzedaży GK LOTOS ukształtował się na poziomie powyżej 10%, były produkty ciężkie. Wielkość sprzedaży tej grupy produktów w 2018 r. wyniosła 2 110 tys. ton i wzrosła w porównaniu z rokiem poprzednim o 11,5%.

W 2018 r. GK LOTOS zrealizowała w segmencie produkcji i handlu sprzedaż na rynku krajowym na poziomie 8 609 tys. ton (vs 8 370 tys. ton w analogicznym okresie roku 2017), na rynek eksportowy wprowadziła natomiast 3 080 tys. ton produktów (vs 2 561 tys. ton w 2017 roku). Sprzedaż krajowa wzrosła o 3%.

Kolejny rok z rzędu rosła również sprzedaż krajowa paliwa lotniczego, co jest efektem wzrostu sprzedaży spółki córki LOTOS-Air BP w polskich portach lotniczych. W 2018 r. spółka znacząco zwiększyła skalę operacji w kraju, a wzrost sprzedaży tego produktu  w porównaniu z rokiem 2017 wyniósł 16%.

Sprzedaż eksportowa realizowana w 2018 r. była wyższa od sprzedaży w 2017 r. o 20%. Wzrost ten wynikał głównie z wyższego przerobu ropy naftowej. GK LOTOS w 2018 r. osiągnęła udział w krajowym rynku paliw na poziomie 31,4%.

HANDEL DETALICZNY – NAJWYŻSZY POZIOM SPRZEDAŻY

Sieć stacji paliw – Rekordowa sprzedaż paliw i dalsza standaryzacja

W 2018 r. o 2 stacje zwiększyła się liczba stacji sieci LOTOS – jest ich 495. Udało się uzyskać rekordową sprzedaż paliw. W minionym roku w ramach sprzedaży detalicznej osiągnięto 7% wzrost.

Na koniec 2018 r. liczba Miejsc Obsługi Podróżnych (tzw. MOP) w kraju wynosiła 91, a 20 spośród tych stacji funkcjonowało w barwach LOTOSU.Spółka LOTOS Paliwa złożyła najkorzystniejsze oferty i wygrała przetargi na dzierżawę kolejnych MOP: MOP Golina Wielka przy drodze ekspresowej S5, MOP Folwark przy drodze ekspresowej S5 oraz MOP Rudniki Północ przy drodze ekspresowej S61. Dodatkowo, podpisanych jest 5 kontraktów franczyzowych na nowo budowane obiekty. Obecnie są tam prowadzone inwestycje, a włączenie do sieci planowane jest w okresie 2 kw. i 3 kw. 2019 r.

W 2018 r. prowadzono dalsze prace nad poprawą jakości sieci. W ramach standaryzacji zmodernizowano 14 stacji CODO pod kątem ujednolicenia wizerunku sieci stacji paliw: wizualizacji zewnętrznej i wewnętrznej oraz unowocześnienia wnętrza.

Dzięki wykorzystaniu potencjału dni z zakazem handlu w niedziele oraz aktywnościom sprzedażowym, na stacjach CODO sprzedaż sklepowa w 2018 r. wzrosła o 18% w stosunku do 2017. W tym samym czasie dzięki optymalizacji kosztów uzyskana marża wzrosła o 17%.

W 2018 r. na stacjach LOTOS uruchomiono 7 restauracji SUBWAY (w sumie do końca roku funkcjonowało 35 restauracji).

PROJEKT EFRA

W 2019 r. Grupę LOTOS czeka zakończenie Projektu EFRA. Jest on kontynuacją unowocześniania rafinerii i dopełnieniem konfiguracji przerobu ropy naftowej powstałej w ramach inwestycyjnego Programu 10+. Na dzień 31 grudnia 2018 r. projekt EFRA był zaawansowany w 98,1%.

Do końca maja 2019 r. status RFSU uzyska instalacja opóźnionego koksowania (DCU), będąca najważniejszym elementem tego projektu. Jednak już dziś widać efekty – dzięki instalacjom HVDU i HGU gdańska rafineria osiągnęła w 2018 r., wspomniany wcześniej, rekordowy przerób.

Parametry instalacji HGU gwarantowane były przez głównego wykonawcę – firmę KT (Kinetics Technology) – zostały potwierdzone przez ruch testowy. Firma KT do realizacji projektu zatrudnia szereg podwykonawców m.in. z rynku polskiego.

INNOWACJE

Projekty rozwojowe i innowacyjne stanowią stałą częścią inwestycji podejmowanych przez Grupę LOTOS i wpisane są w jej DNA. Spółka otwiera się na nowe możliwości, jakie niosą za sobą paliwa alternatywne.

W styczniu 2018 r. razem z Remontowa LNG Systems podpisano list intencyjny ws. budowy pilotażowego systemu dystrybucji LNG. Nieco wcześniej Grupa LOTOS ze spółką Gaz-System otrzymała również unijne dofinansowanie na opracowanie studium wykonalności projektu budowy w Gdańsku terminalu LNG małej skali i budowy innowacyjnych bunkierek LNG.

W kwietniu podpisano list intencyjny z Gminą Miasta Gdyni, który zakłada dostawy wodoru do napędu autobusów z ogniwami paliwowymi. Podobny list intencyjny został podpisany wcześniej z Gminą Miasta Wejherowo. LOTOS Asfalt oraz PGNiG Obrót Detaliczny podpisały umowę o wspólnej ofercie usługi bunkrowania statków paliwem LNG, pochodzącym z Terminala Gazowego w Świnoujściu. Grupa LOTOS zainicjowała też współpracę z Pocztą Polską oraz Telewizją Polską. Spółki będą się wzajemnie wspierały w ramach prac badawczych i rozwojowych oraz pilotażu rozwiązań promujących transport niskoemisyjny.

Grupa LOTOS otrzymała decyzję o dofinansowaniu ze środków UE projektu Pure H2 - instalacji do oczyszczania i dystrybucji wodoru oraz dwóch punktów tankowania wodoru. W czasie odbywającego się w Katowicach COP24 została podpisana umowa na finansowanie projektu, dzięki któremu Grupa LOTOS wybuduje dwie pierwsze stacje umożliwiające tankowanie czystego wodoru.

Jesienią 2018 r. w ramach projektu LOTOS Niebieski Szlak rozpoczął się test pierwszych 12 punktów ładowania pojazdów elektrycznych na trasie autostrad A1 i A2. W planach jest czterokrotne powiększenie liczby ładowarek elektrycznych na stacjach sieci LOTOS. Oznacza to budowę i uruchomienie do końca 2020 r. kolejnych 38 punktów ładowania.

W grudniu 2018 r. Zarząd spółki LOTOS Kolej podpisał umowę dot. finansowania zakupu nowoczesnego taboru intermodalnego. Niemal połowę wartości projektu, czyli 74 mln zł ze 183 mln zł, finansuje Unia Europejska. Projekt LOTOS Kolej zakładał zakup 324 nowoczesnych wagonów-platform oraz dwóch lokomotyw elektrycznych za kwotę 183 mln zł.

Z inicjatywy Grupy LOTOS powstał Klaster Technologii Wodorowych i Czystych Technologii Energetycznych, którego misją jest inicjowanie działań na rzecz zwiększenia znaczenia technologii wodorowych. Pod koniec września 2018 r. Grupa LOTOS S.A. oraz spółka LOTOS Lab podpisały z Politechniką Warszawską umowę o współpracy dot. prac związanych z ogniwami jonowymi i wodorowymi wykorzystywanymi m.in. do budowy prototypów napędu lokomotyw.

źródło: Grupa LOTOS
fot. 123rf.com
Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ