Partner serwisu

Zarząd Grupy Azoty SA podzielił się kompetencjami

Kategoria: Z życia branży

Na posiedzeniu (20 sierpnia 2013 r.) przedstawiciele Zarządu obecnej kadencji podzielili pomiędzy siebie kompetencje i odpowiedzialność za wydzielone obszary i realizowane procesy w ramach Grupy Kapitałowej i Grupy Azoty S.A.

Zarząd Grupy Azoty SA podzielił się kompetencjami

Prezes Zarządu Paweł Jarczewski – zarządzanie Grupą Kapitałową oraz sprawowanie nadzoru właścicielskiego nad podmiotami tworzącymi Grupę Kapitałową. Nadzór nad Centrum Biznesu Agro w Grupie Kapitałowej.  Sprawuje nadzór nad polityką informacyjną, komunikacją i wizerunkiem, społeczną odpowiedzialnością biznesu, przekształceniami strukturalno–własnościowymi oraz nad realizacją strategii i polityki personalnej w Spółce Dominującej i Grupie Kapitałowej. Ponadto koordynuje funkcje audytu wewnętrznego oraz reprezentuje Spółkę wobec jej Akcjonariuszy, organów statutowych, władz i instytucji państwowych i samorządowych.

Andrzej Skolmowski, Wiceprezes Zarządu odpowiedzialny za finanse –  formułowanie i realizacja strategii funkcjonalnych w nadzorowanych obszarach, przygotowywanie operacyjnych, rocznych i wieloletnich planów rzeczowo–finansowych, monitorowanie realizacji planów na poziomie wolumenowym i wartościowym w Spółce Dominującej i Grupie Kapitałowej. Sprawuje również nadzór nad finansami, polityką rachunkowości oraz zarządza ryzykiem finansowym i kredytowym w Spółce Dominującej i Grupie Kapitałowej.  Ponadto nadzór i koordynacja polityki kredytowej, zarządzanie, koordynacja i kontrola procesów planowania, budżetowania i controllingu, koordynacja sprawozdawczości publicznej i raportowanie zarządcze dla organów korporacyjnych spółki, nadzór nad procesami związanymi ze sprzedażą składników majątku finansowego oraz relacjami z inwestorami giełdowymi.

Krzysztof Jałosiński, Wiceprezes Zarządu odpowiedzialny za strategię i rozwój – formułowanie i realizację strategii przyjętej dla Spółki Dominującej i Grupy Kapitałowej oraz przygotowywanie i wdrażanie wieloletnich planów rozwojowych i inwestycyjnych w Spółce Dominującej i Grupie Kapitałowej. Ponadto sprawuje nadzór operacyjny nad Centrum Integracji Surowcowej i Logistyki Morskiej w Grupie Kapitałowej, zarządza rozwojem poszczególnych instalacji i procesów technologicznych oraz inicjuje działania poprawiające ich efektywność, a także koordynuje politykę i programy badawczo - rozwojowe i ochronę własności intelektualnej, przemysłowej oraz transfer technologii w Spółce Dominującej i Grupie Kapitałowej.

Wiceprezes Jałosiński odpowiedzialny jest także za zarządzanie spółką zależną Grupa Azoty POLICE oraz kierowanie pracami jej Zarządu w ramach pełnionej przez niego funkcji Prezesa Zarządu tej Spółki.

Marian Rybak, Wiceprezes Zarządu odpowiedzialny za inwestycje – nadzór nad realizacją projektów inwestycyjnych i inicjuje kluczowe projekty inwestycyjne związane z poprawą efektywności w Spółce Dominującej i Grupie Kapitałowej. Ponadto sprawuje nadzór nad procesem wyboru dostawców usług serwisowych oraz kontrolą wykonania budżetu i zakresu rzeczowego poszczególnych projektów inwestycyjnych w Spółce Dominującej i Grupie Kapitałowej.

Wiceprezes Rybak odpowiedzialny jest również za zarządzanie spółką zależną Grupa Azoty PUŁAWY oraz kierowanie pracami jej Zarządu w ramach pełnionej odrębnie funkcji Prezesa Zarządu tej Spółki.

Witold Szczypiński, Wiceprezes Zarządu odpowiedzialny za integrację produkcji, tworzywa i syntezy organiczne – zarządzanie i koordynację integracją procesów produkcyjnych, koordynację planowania remontów i postojów technologicznych w Spółce Dominującej i Grupie Kapitałowej, sprawuje nadzór nad Centrum Biznesu Syntez Organicznych w Grupie Kapitałowej. Sprawuje nadzór nad Centrum Biznesu Tworzywa w Grupie Kapitałowej w szczególności w zakresie: kaprolaktamu, poliamidów i compounding oraz rozwój tego obszaru, nadzoruje zakupy strategiczne w Spółce Dominującej i Grupie Kapitałowej.

Marek Kapłucha, Wiceprezes Zarządu odpowiedzialny za obszar zarządzania łańcuchem dostaw – logistyka dostaw surowców, półproduktów i produktów w Grupie kapitałowej oraz formułowanie i realizację przyjętej strategii logistycznej w Spółce Dominującej i Grupie Kapitałowej.  Sprawuje nadzór strategiczny i koordynuje integrację surowcową i logistykę morską w Grupie Kapitałowej oraz nad zarządzaniem i optymalizacją gospodarki magazynowej i terminali a także za zarządzanie procesem przepływów surowców i półproduktów w Spółce Dominującej i Grupie Kapitałowej.

Artur Kopeć, Członek Zarządu odpowiedzialny za dialog społeczny, bezpieczeństwo techniczne i ochronę środowiska – dialog społeczny w Spółce Dominującej i oraz nadzór nad jego przebiegiem w Grupie Kapitałowej, nadzór nad procesami zapewniającymi bezpieczeństwo techniczne, przeciw-pożarowe i środowiskowe w Spółce Dominującej Grupie Kapitałowej, inicjowanie i wypracowywanie systemowych rozwiązań dla Grupy Kapitałowej w zakresie zarządzania infrastrukturą, drogami, usługami laboratoryjnymi i ochroną środowiska. Ponadto odpowiada za współpracę z lokalnymi uczelniami i szkołami oraz nadzoruje działalność sponsoringową.


Źródło: Grupa Azoty S.A.

Źródło fot: Grupa Azoty S.A.

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ