Partner serwisu
12 maja 2016

Grupa Azoty podsumowała rok 2015

Kategoria: Chemia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Grupy Azoty podsumowało rok 2015.

Grupa Azoty podsumowała rok 2015

11 maja 2016 br. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn Spółka Akcyjna, podczas którego jednogłośnie zostały podjęte uchwały zatwierdzające:

– sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2015,
– sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015,
– sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015,
– zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
– za rok obrotowy 2015,
– zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2015.

Członkom Zarządu oraz członkom Rady Nadzorczej Spółki udzielono absolutorium
z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło również uchwałę w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2015 i wypłaty dywidendy, na mocy której zysk netto osiągnięty przez Spółkę za rok obrotowy 2015 w wysokości 124.422.622,71 zł (słownie: sto dwadzieścia cztery miliony czterysta dwadzieścia dwa tysiące sześćset dwadzieścia dwa złote siedemdziesiąt jeden groszy) został podzielony w następujący sposób:

62.144.017,40 zł (słownie: sześćdziesiąt dwa miliony sto czterdzieści cztery tysiące siedemnaście złotych czterdzieści groszy) przeznacza się na wypłatę dywidendy dla Akcjonariuszy, tj. w wysokości 1,09 zł (słownie: jeden złoty dziewięć groszy) na jedną akcję.
62.278.605,31 zł (słownie: sześćdziesiąt dwa miliony dwieście siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset pięć złotych trzydzieści jeden groszy) przeznacza się na kapitał zapasowy.

Dzień dywidendy został ustalony na 23 maja br., a termin wypłaty dywidendy na 2 czerwca 2016r.

Jednogłośnie podjęte Uchwały weszły w życie z dniem powzięcia.

 

Źródło i fot.: Grupa Azoty

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ