Partner serwisu
29 września 2015

Woda dla rafinerii

Kategoria: Z życia branży

Woda w płockiej rafinerii pełni wieloraką rolę. To medium technologiczne wykorzystywane w procesach produkcyjnych, jako wsad do wytwarzania pary w elektrociepłowni i medium chłodzące. Służy też do celów przeciwpożarowych.

Woda dla rafinerii

PKN ORLEN od lat inwestuje w ochronę środowiska, tylko w ubiegłym roku Spółka na zadania związane z ekologią, w tym gospodarką wodno-ściekową, wydała 460 mln złotych. Gospodarka wodno-ściekowa w Grupie ORLEN prowadzona jest zgodnie z obowiązującymi przepisami, w oparciu o wewnętrzne procedury, zarządzenia i normatywy zakładowe, skupiając się na trzech kierunkach.Pierwszy z nich to bezpieczeństwo zarówno środowiska, jak i otoczeniaNaturalnym źródłem zaopatrzenia zakładu w Płocku w wodę jest pobliska Wisła, a do celów konsumpcyjnych woda pobierana jest z ujęć głębinowych.

Zakład w Płocku będzie jednym z pierwszych w Polsce, w którym zostanie zrealizowany program eliminacji dostarczania cysternami na teren rafi nerii chloru wykorzystywanego do produkcji środka dezynfekującego środowisko wodne. Firma zastąpi go dwutlenkiem chloru, który będzie wytwarzała już pod koniec przyszłego roku w nowych stacjach lokalnych.

Drugi kierunek to poprawa stabilności i zabezpieczenie w wodę – szczególnie tę zdekarbonizowaną, wykorzystywaną do bloku gazowego-parowego CCGT. PKN ORLEN posiada wysokosprawną Centralną Oczyszczalnię Ścieków (COŚ), w której oczyszczane są ścieki socjalne, przemysłowe i wody opadowe napływające z obszaru zakładu oraz od fi rm obcych, funkcjonujących na jego terenie lub w jego obrębie. Wszystkie ścieki trafi ające na COŚ poddawane są procesom wielostopniowego oczyszczania na drodze mechanicznej, fi zykochemicznej oraz biologicznej. Ponadto na terenie spółki funkcjonuje 21 lokalnych podczyszczalni ścieków, które zmniejszają ładunek zanieczyszczeń napływających do COŚ

Tutaj PKN ORLEN inwestując w tzw. reaktory wielokomorowe, zapewni dostawę wody dla obecnych potrzeb i nowych inwestycji. Na terenie płockiej rafi nerii będzie funkcjonował trzyciągowy reaktor do przygotowania wody zdekarbonizowanej na potrzeby bieżące, jak i przyszłe zakładu dla instalacji metatezy czy instalacji CCGT.

ORLEN Eko, spółka GK PKN ORLEN, uruchomiła w 2008 roku Instalację Termicznego Przekształcania Odpadów, która umożliwia unieszkodliwianie 10 tys. ton rocznie (nominalnie ma możliwość 50 tys. ton) wysuszonych osadów ściekowych pochodzących m.in. z procesów przerobu ropy naftowej i oczyszczania ścieków. Instalacja składa się z systemu przygotowania i transportu odpadów, dwóch linii spalania, odrębnych dla każdego pieca systemów odzysku ciepła i oczyszczania spalin

Trzecim elementem jest poprawa efektywności. Aktualnie gospodarka wodno-ściekowa zużywa 30% energii wykorzystywanej przez zakład. Fakt ten skłonił spółkę do przygotowania programu, który pomoże zmniejszyć o ponad 52 mln kWh konsumpcję energii, poprzez wymianę 43 pomp procesowych na 8 pompowniach technologicznych będących integralną częścią bloków wodnych na pompy o większej sprawności.

fot.: PKN ORLEN, BMP

 

 

 

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ