Partner serwisu
23 stycznia 2019

Ministerstwo Energii z patronatem honorowym

Kategoria: XIV Konferencja Ochrona Środowiska. Energetyka. Ciepłownictwo. Przemysł

Ministerstwo Energii objęło Patronatem Honorowym XIV Konferencję Ochrona Środowiska. Energetyka. Ciepłownictwo. Przemysł. Odbywającą się 19-20 lutego w Katowicach.

Ministerstwo Energii z patronatem honorowym

Ministerstwo Energii powstało na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2015 r., z mocą obowiązywania od dnia 27 listopada 2015 r. Minister Energii - zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dn. 9 grudnia 2015 r. - kieruje działami administracji rządowej energia i gospodarka złożami kopalin. Obsługę zapewnia mu Ministerstwo Energii będące jednostką budżetową.

Misją Ministerstwa Energii jest tworzenie regulacji dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego Państwa.

Dział energia obejmuje sprawy energii, surowców energetycznych i paliw.

Do ministra właściwego do spraw energii należą w szczególności sprawy:

  1. polityki energetycznej państwa oraz udziału w kształtowaniu polityki energetycznej Unii Europejskiej;
  2. rynków energii, surowców energetycznych i paliw, efektywności energetycznej, rozwoju i wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz energii jądrowej na potrzeby społeczno-gospodarcze;
  3. bezpieczeństwa energetycznego kraju, w tym bezpieczeństwa dostaw energii, surowców energetycznych i paliw;
  4. infrastruktury energetycznej, w tym funkcjonowania systemów energetycznych, z uwzględnieniem zasad racjonalnej gospodarki i potrzeb bezpieczeństwa energetycznego kraju;
  5. inicjowania, koordynowania i nadzorowania współpracy międzynarodowej w dziedzinie energii, surowców energetycznych i paliw oraz udział w pracach organów Unii Europejskiej.

Ministrowi właściwemu do spraw energii podlega Agencja Rezerw Materiałowych.

Do ministra właściwego do spraw gospodarki złożami kopalin należą sprawy:

  1. nadzoru nad podmiotami gospodarczymi prowadzącymi eksploatację zasobów kopalin, ze szczególnym uwzględnieniem węglowodorów i węgla kamiennego oraz brunatnego, w tym uzgadniania polityki koncesyjnej i udzielania koncesji z ministrem właściwym do spraw środowiska w sprawach surowców energetycznych;
  2. nadzoru nad wydobywaniem kopalin ze złóż;
  3. dysponowania i zarządzania własnością górniczą Skarbu Państwa;
  4. kwalifikacji w zakresie górnictwa;
  5. udziału w kształtowaniu polityki Unii Europejskiej w zakresie gospodarki złożami kopalin.

Minister właściwy do spraw gospodarki złożami kopalin sprawuje nadzór nad Prezesem Wyższego Urzędu Górniczego.

Więcej na www.gov.pl/web/energia

Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ