Partner serwisu
22 stycznia 2019

IOŚ-PIB z patronatem naukowym

Kategoria: XIV Konferencja Ochrona Środowiska. Energetyka. Ciepłownictwo. Przemysł

Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy objął Patronatem Naukowym  XIV Konferencji Ochrona Środowiska. Energetyka. Ciepłownictwo. Przemysł. Odbywającej się 19-20 lutego w Katowicach.

IOŚ-PIB z patronatem naukowym

Instytut działa w następujących polach:

 • Opracowywanie podstaw strategii i polityki ekologicznej Polski i uczestniczenie w opracowaniach międzynarodowych
 • Kompleksowe badania środowiska, zwłaszcza procesów i skutków jego degradacji ze szczególnym uwzględnieniem obszarów przemysłowej degradacji,
 • Ochrona atmosfery przed zanieczyszczeniem,
 • Ochrona klimatu,
 • Ochrona przed hałasem i wibracjami,
 • Ochrona krajobrazu i żywych zasobów przyrody,
 • Ochrona i odnowa biologicznie czynnej powierzchni ziemi,
 • Ochrona i odnowa zasobów wodnych,
 • Gospodarowanie odpadami.

W podanych wyżej polach Instytut prowadzi prace badawcze i aplikacyjne, zgodnie ze statutowym zakresem działania.

Zakresy merytoryczne działalności w wymienionych polach:

 • Ekonomiczne i prawne podstawy ochrony środowiska, w tym współpracy Polski na forum międzynarodowym,
 • Standardy, normy i wskaźniki jakości środowiska oraz emisji zanieczyszczeń,
 • Monitoring środowiska (ocena stanu środowiska i zachodzących w nim zmian),
 • Metody i systemy dokumentowania oraz prognozowania zmian w środowisku,
 • Dokumentacje; bazy danych o obszarach chronionych oraz opracowania koncepcji i planów ich zagospodarowania,
 • Metody pomiarowe i analityczne zanieczyszczenia środowiska,
 • Zasady, koncepcje i programy gospodarowania w środowisku,
 • Oceny oddziaływania na środowisko obiektów i przedsięwzięć gospodarczych,
 • Oceny oddziaływania na środowisko substancji, produktów i urządzeń,
 • Ochrona środowiska i zasobów przyrody w planowaniu przestrzennym,
 • Sposoby i techniki ochrony środowiska z uwzględnieniem rekultywacji terenów zdegradowanych oraz oceny skuteczności urządzeń ochronnych,
 • Zintegrowany monitoring środowiska (Stacja Kompleksowego Monitoringu „Puszcza Borecka” działająca w systemach GEMS i EMEP).

Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami wykonuje zadania określone zasadniczo w dwóch ustawach:

 • ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji,
 • ustawa z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych.

Na mocy art. 4 ust. 1 ustawy o systemie zarządzania, wykonywanie zadań Krajowego ośrodka powierzono Instytutowi Ochrony Środowiska – Państwowemu Instytutowi Badawczemu w Warszawie.

Główne zadania:

 • Gromadzenie, przetwarzanie, szacowanie, prognozowanie, bilansowanie i zestawienie informacji o emisjach w ramach Krajowego systemu bilansowania i prognozowania emisji, w tym:
  • zarządzanie Krajową Bazą
  • inwentaryzacja emisji
 • Administrowanie systemem handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS) prowadzenie bazy danych podmiotów uczestniczących w systemie
  • obliczanie liczby uprawnień
  • opiniowanie planów monitorowania wielkości emisji i planów poboru próbek
  • zbieranie i ocena raportów na temat wielkości emisji
  • zarządzanie rachunkami w rejestrze Unii – KOBiZE pełni obowiązki krajowego administratora
 • Możliwość opracowania planów dotyczących redukcji emisji (non-ETS)
 • Sporządzanie raportów, sprawozdań i prognoz wielkości emisji wynikających z przepisów prawa UE lub umów międzynarodowych
 • Sporządzanie raportów w zakresie m.in.:
  • systemu bilansowania i rozliczania wielkości emisji SO2 i NOX dla dużych źródeł spalania
  • bieżącej oceny jakości powietrza
  • pełnienie funkcji prowadzącego aukcję uprawnień do emisji
  • współpraca z organami administracji publicznej i opiniowanie aktów prawnych w zakresie kompetencji KOBiZE

W zakres działania Instytutu wchodzi ponadto:

 • współpraca międzynarodowa i krajowa w zakresie ochrony środowiska,
 • edukacja ekologiczna,
 • udzielanie aprobat technicznych na urządzenia do oczyszczania ścieków i przeróbki osadów,
 • wydawanie opinii o przewidzianych do rejestracji w Polsce środków ochrony roślin w zakresie bezpieczeństwa dla środowiska,
 • wdrażanie i upowszechnianie wyników prac Instytutu poprzez wydawnictwa własne, organizowanie zjazdów, konferencji i sympozjów krajowych,
 • działalność biblioteczna i informacyjna.

Instytut eksploatuje dwie stacje monitoringu środowiska:

 • stację Kompleksowego Monitoringu Środowiska „Puszcza Borecka” na Mazurach.

Wyniki prac przedstawiane są w postaci:

 • rozpraw naukowych,
 • raportów z badań,
 • metodyk analitycznych,
 • norm i aprobat technicznych,
 • ekspertyz i opinii,
 • opracowań patentowych,
 • publikacji w wydawnictwach własnych,
 • programów komputerowych i baz danych.

Wyniki wielu prac Instytutu wykorzystywane są w bieżącej działalności Ministerstwa Środowiska, Inspekcji Ochrony Środowiska, a także przy ustalaniu międzynarodowych przedsięwzięć o charakterze globalnym, regionalnym i dwustronnym oraz przy ustalaniu polityki ekologicznej państwa i służącym jej realizacji regulacjom prawnym.

Więcej na ios.edu.pl

Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ