Partner serwisu
05 stycznia 2022

Co warto wiedzieć o koncesji OPZ?

Kategoria: Aktualności

Zgodnie z polskim prawem, obowiązuje reguła swobody działalności gospodarczej – uwzględnia ją ustawa prawo przedsiębiorców. Oznacza to, że każdy może co do zasady podjąć działalność gospodarczą w każdej branży pod warunkiem, że inne przepisy nie przewidują takich ograniczeń. Wśród tego typu ograniczeń swobody działalności gosp. wymienia się tzw. działalność regulowaną. Aby ją podjąć, przedsiębiorca musi spełnić dodatkowe przesłanki wynikające z odrębnych przepisów, w tym zdobycia szczególnego rodzaju zezwolenia. Do tej kategorii zaliczamy obrót paliwami z zagranicą – jest to działalność regulowana, która wymaga uzyskania koncesji.

Co warto wiedzieć o koncesji OPZ?

Koncesja OPZ – co to jest?

Koncesja na obrót paliwami ciekłymi z zagranicą (OPZ) daje zezwolenie na handel hurtowy i detaliczny z podmiotami zagranicznymi. Paliwa są zdefiniowane w rozporządzeniu Ministra Aktywów Państwowych, gdzie wymienia się między innymi:

 • benzyny silnikowe
 • benzyny lotnicze
 • paliwa do silników odrzutowych
 • LPG
 • oleje napędowe
 • biopaliwa ciekłe

Co ważniejsze, aby uzyskać koncesję OPZ, trzeba posiadać koncesję OPC, czyli zezwolenie na obrót paliwami ciekłymi na terenie kraju. Reguluje ją ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, a organ właściwy do jej wydania to Prezes Urzędu Regulacji Energetyki.

Uzyskanie koncesji OPC pozwala więc na obrót tego typu produktami na terenie Polski. Za to jeśli przedsiębiorca chce rozpocząć handel z podmiotami zagranicznymi, musi posiadać obie koncesje: OPC i OPZ.

 

Kto może uzyskać koncesję OPZ?

Każdy przedsiębiorca, który spełnia warunki wynikające z artykułu 33 Prawa Energetycznego, czyli:

Prowadzenie działalności gospodarczej, posiadanie siedziby lub miejsca zamieszkania na terytorium Polski i nabywanie paliw ciekłych na potrzeby działalności prowadzonej na terytorium RP.

Dysponowanie środkami finansowymi gwarantującymi prawidłowe wykonywanie działalności.

Posiadanie możliwości technicznych, które gwarantują prawidłowe wykonywanie działalności.

Zapewnienie, że w działalności będą zatrudniane osoby o właściwych kwalifikacjach.

Uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (jeśli jest wymagana).

Niezaleganie z zapłatą podatków na rzecz budżetu państwa. Zgodnie z ustawą, udzielone odroczenie rozłożenie na raty lub układ nie hamuje udzielenia koncesji OPZ.

Posiadanie instalacji magazynowania paliw ciekłych lub zawarcie umowy przedwstępnej w tym zakresie.

Wymóg bycia zarejestrowanym jako podatnik VAT.

Poza tym musi przedstawić zabezpieczenie majątkowe w wys. 10 mln złotych. Może być ono udzielone w jednej z ustawowo przewidzianych form, m.in. jako gwarancja bankowa lub poręczenie wekslowe banku.

 

Wniosek o otrzymanie koncesji OPZ

Wymogi formalne wniosku określa artykuł 35 ustawy prawo energetyczne. Dokument w formie pisemnej należy skierować do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Elementy, których nie może w nim zabraknąć to:

 • oznaczenie wnioskodawcy i numeru KRS jeśli wnioskodawca go posiada,
 • określenie przedmiotu wniosku,
 • informacje finansowe o dotychczasowej działalności,
 • określenie czasu, na jaki koncesja ma być udzielona oraz
 • określenie środków jakimi dysponuje podmiot ubiegający się o koncesję (w celu zapewnienia prawidłowego wykonywania działalności).

Samo sporządzenie takiego wniosku nie powinno być trudne, jednak razem z nim składa się też wiele załączników. Brak któregokolwiek z nich wydłuża postępowanie i generuje dodatkowe problemy. Wśród niezbędnych załączników znajdują się:

Dokumenty wskazujące, że spełniono wymogi formalnoprawne oraz organizacyjne. Będą to zwłaszcza: odpisy z rejestru przedsiębiorców, lista wspólników, dane osób upoważnionych do reprezentacji czy zaświadczenie z KRK o niekaralności osób uprawnionych do reprezentowania przedsiębiorcy, oraz zaświadczenie o niekaralności przedsiębiorstwa jako podmiotu zbiorowego. Konieczne jest też złożenie stosownych oświadczeń, których wymaga prawo energetyczne, np. oświadczenia o prognozowane wielkości przywozu i wywozu paliw. Do tego rodzaju dokumentacji dołącza się też opłatę skarbową za wydanie koncesji.

Dokumenty określające możliwości techniczne przedsiębiorstwa w zakresie OPZ. Powinno znaleźć się w nich głownie sprecyzowanie rodzajów paliw ciekłych stanowiących przedmiot obrotu z zagranicą, dokumenty potwierdzające tytuł prawny do instalacji niezbędnych do prowadzenia działalności, protokoły z ostatnich kontroli stacji paliw (w tym kontroli przeciwpożarowych) i decyzje o pozwoleniu na użytkowanie. W tym zakresie szczególnie ważne jest przedłożenie dokumentów potwierdzających, że sprzęt wchodzący w skład instalacji – np. odmierzacze paliw – spełniają wymagania przewidziane prawem, m.in. mają świadectwo legalizacji.

Dokumenty potwierdzające, że przedsiębiorca dysponuje środkami finansowymi koniecznymi do prawidłowego wykonywania działalności (opcjonalnie: wykazanie, że istnieje możliwość ich pozyskania). Do tej kategorii zaliczono zwłaszcza sprawozdania finansowe z ostatnich 3 lat poprzedzających złożenie wniosku, gwarancje bankowe czy gwarancje ubezpieczeniowe, zaświadczenia z banku o wielkości obrotów i zaświadczenia z właściwych urzędów o braku zalegania z daninami publicznoprawnymi.

 

Opłaty i czas wydawania decyzji

Wniosek należy złożyć przed rozpoczęciem wykonywania tego typu działalności gospodarczej. Wydanie koncesji OPZ – jeśli wniosek nie ma braków formalnych – może potrwać do jednego miesiąca. Jednocześnie według kodeksu postępowania administracyjnego, organ może wydłużyć ten okres o dodatkowy miesiąc (w niektórych przypadkach). Dlatego łączy czas załatwienia sprawy wynosi maksymalnie dwa miesiące.

Co istotne, wydanie takiego zezwolenia wiąże się z opłatą skarbową w wysokości 4244 zł, uiszczanej na rachunek Urzędu Dzielnicy Ochota Miasta Stołecznego Warszawy. Za to jeśli przedsiębiorca działa przez pełnomocnika, dodatkowo powstaje konieczność uiszczenia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa.

 

Jaki jest zakres koncesji OPZ?

Koncesja OPZ:

 • upoważnia do obrotu paliwami ciekłymi z podmiotami zagranicznymi;
 • dotyczy sprzedaży hurtowej i detalicznej;
 • określa: podmiot upoważniony do obrotu paliwami ciekłymi z zagranicą, przedmiot i zakres działalności, datę rozpoczęcia, okres ważności zezwolenia OPZ, oraz szczególne warunki realizacji działalności objętej koncesją.

Ważne jest również to, że udzielenie koncesji OPZ powoduje konieczność uiszczania rocznej opłaty paliwowej wyliczanej według ustalonej stawki.

 

Marcin Staniszewski

Kancelaria RPMS zajmuje się kompleksową obsługą prawną sektora e-commrpmserce, ochroną i monitoringiem marki w sieci, prawem mediów, prawem w sektorze IT, prawem transportowym. Rozbudowana kadra sprawia, że możemy działać dla klientów kompleksowo i podejmować się realizacji szerokich tematycznie, od prawa lotniczego, po regulacje prawne rynku FMCG.

źródło: Marcin Staniszewski, Kancelaria RPMS
fot. 123rf.com/zdj. ilustracyjne
Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ