Partner serwisu

Transfer ryzyka

Kategoria: Bezpieczeństwo

Zagrożenia i katastrofy naturalne są jednym ze źródeł ryzyka dla instalacji chemicznych oraz infrastruktury krytycznej, jak rafinerie, rurociągi czy magazyny paliw. Ilościowe oszacowanie ryzyka wystąpienia awarii chemicznych wskutek
zdarzeń naturalnych odgrywa istotną rolę w zrozumieniu tych zdarzeń w bezpieczeństwie przemysłowym.

Transfer ryzyka

Ubezpieczenie przedsiębiorstwa polega na transferze ryzyka na inny podmiot – np. na firmę ubezpieczeniową – rozłożenie finansowych skutków danego ryzyka na grupę ubezpieczonych.

Wśród konsekwencji, które mogą wystąpić w wyniku realizacji zdarzeń losowych, możemy wyróżnić m.in. konsekwencje związane z:
• utratą lub uszkodzeniem mienia, np. pożar, wybuch,
• zaborem, zniszczeniem lub uszkodzeniem mienia, np. kradzież, rabunek, wandalizm,
• odpowiedzialnością cywilną z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej,
• odpowiedzialnością cywilną za wytworzony produkt,
• utratą zysku w wyniku przerwy w działalności.

Składka na podstawie obserwacji
Wysokość składki ubezpieczeniowej szacowana jest na podstawie przeszłych obserwacji, na ogół dla całej homogenicznej kategorii ryzyk, np. zakładów produkcji tworzyw sztucznych, zakładów produkcji farb i lakierów itd. Dana kategoria ryzyk może charakteryzować się znacznym zróżnicowaniem. Ma to szczególne znaczenie w przypadku ubezpieczania obiektów technicznych charakteryzujących się występowaniem wielu złożonych podsystemów, modułów tworzących funkcjonalną całość, działających w określonych warunkach otoczenia oraz rolą człowieka – operatora systemu, który podejmuje decyzje często działając pod presją czasu lub przy braku dostatecznej liczby informacji.

Oszacować czynniki ryzyka
Czynniki mające wpływ na ryzyko mają również przełożenie na wysokość składki ubezpieczeniowej. Jeżeli profil ryzyka ubezpieczanego przedsiębiorstwa jest lepszy od przyjętego w procesie taryfikacji składki netto, wówczas ubezpieczający powinien oczekiwać redukcji składki. Oczywiście ta sama logika obowiązuje w przypadku taryfikacji gorszych ryzyk, gdzie składka ubezpieczeniowa powinna być zwiększona w stosunku do taryfowej składki przeciętnej. Przyjęcie w procesie kalkulacji składki ubezpieczeniowej przeciętnej dla całej kategorii ryzyk, bez uwzględniania specyficznych czynników mających wpływ na ryzyko, może w warunkach rynkowych prowadzić do wyjścia z portfela ryzyk tzw. dobrych (o niskim prawdopodobieństwie i niewielkich konsekwencjach wystąpienia szkody). Z drugiej strony składka nie może odnosić się do indywidualnie oszacowanego ryzyka, gdyż celem ubezpieczenia jest wyrównanie ryzyka w ramach portfela ryzyk czy jego jednorodnej części. Ubezpieczyciel powinien zatem kalkulować składkę ubezpieczeniową w oparciu o informację o ryzyku wynikającą z kolektywnego modelu
ryzyka, różnicując ją według wielkości danego ryzyka oraz innych cech szczególnych podmiotów – czynników
ryzyka.

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ