Partner serwisu
30 października 2018

Bardzo dobre wyniki kwartalne LOTOSU

Kategoria: Aktualności

W trzecim kwartale 2018 r. rafineria Grupy LOTOS pracowała przy maksymalnym wykorzystaniu swoich mocy wytwórczych. W tym czasie koncern znacząco poprawił swoje wyniki operacyjne i finansowe oraz istotnie obniżył zadłużenie

Bardzo dobre wyniki kwartalne LOTOSU

W 3 kw. 2018 r. przychody ze sprzedaży wyniosły 8,3 mld PLN wobec 6,3 mld w 3 kw. 2017 r. (+33,). Analizując tylko miniony kwartał, spółka osiągnęła zysk EBITDA wg LIFO na poziomie 888 mln PLN, co oznacza wzrost o 8% względem ubiegłego kwartału. Zysk operacyjny EBIT wg LIFO wyniósł 693 mln PLN, a więc zwiększył się o 19,4% kw/kw, a skonsolidowany zysk netto osiągnął 632 mln PLN. Operacyjne przepływy pieniężne LOTOSU wyniosły w 3 kw. bieżącego roku blisko 1,3 mld PLN względem 0,5 mld PLN w 2 kw. 2018 r.

W trzech kwartałach 2018 r. Grupa Kapitałowa LOTOS wygenerowała blisko 2,25 mld PLN oczyszczonej EBITDA wg LIFO, porównywalnie z analogicznym okresem ubiegłego roku (2,3 mld PLN).

Dobre wyniki finansowe pozwoliły znacznie obniżyć zadłużenie grupy. Na koniec 3 kw. 2018 r. dług netto kształtował się na poziomie 1,9 mld PLN, względem 2,5 mld PLN na koniec 2017 r. Dźwignia finansowa obniżyła się o 7,7 punktu procentowego względem stanu na koniec 2017 r. i ukształtowała się na bezpiecznym poziomie 16%. Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA wg LIFO wyniósł 0,6x w porównaniu do 0,8x na koniec 2017 r. i 1,9x na koniec 2016 r.  

W dniu 28 września 2018 r. Grupa LOTOS wypłaciła dywidendę w wysokości 1 PLN na akcję. Całkowita kwota wypłaty dywidendy wyniosła 185 mln PLN.

Otoczenie makroekonomiczne

W trzecim kwartale 2018 r. odnotowano istotny wzrost notowań ropy naftowej i gazu ziemnego. W przypadku ropy naftowej zmiana ukształtowała się na poziomie +44% r/r, tj. +23 USD/bbl. Notowania ceny gazu ziemnego wzrosły o 54% r/r, tj. o 16 USD/boe. Wsparło to wynik segmentu wydobywczego i pozwoliło złagodzić efekt niższego wolumenu sprzedaży węglowodorów.

W segmentu produkcji i handlu, należy zwrócić uwagę na duże wahania cracków produktowych liczonych w relacji USD/bbl. Znaczące spadki dotyczyły cracku ciężkiego oleju opałowego (-54% r/r) i benzyny (-13% r/r). Wzrosty cracków odnotowano natomiast dla: oleju napędowego (+8% r/r), lekkiego oleju opałowego (+12% r/r) oraz paliwa lotniczego (+10% r/r). Pozytywny wpływ na wyżej wymienione wartości miał wyższy (+2% r/r) średniokwartalny kurs dolara.

Modelowa marża rafineryjna wyniosła 7,47 USD, co oznacza spadek o 13% r/r. Wpływ tego czynnika na oczyszczony zysk EBITDA LIFO udało się złagodzić dzięki maksymalnemu wykorzystaniu nominalnych mocy wytwórczych gdańskiej rafinerii na poziomie 105,4%.

Upstream

Dobre wyniki segmentu wydobywczego to efekt wspomnianych wcześniej wysokich notowań ropy i gazu. Przychody ze sprzedaży wyniosły 374,5 mln PLN, względem 256 mln PLN r/r (+46%). Wynik na poziomie operacyjnym EBITDA wyniósł 197 mln PLN vs. 168 mln PLN  r/r (+17%).

Na spadek wielkości wydobycia (-16% r/r), które w 3 kw. wyniosło 17 647 boe/d, miał wpływ przede wszystkim planowy postój remontowy w obszarze Sleipner na Morzu Północnym, gdzie LOTOS Norge w ramach konsorcjum wydobywa węglowodory. Postój rozpoczął się w dniu 31 sierpnia br. i trwał do 21 września br. (złoża Sleipner East, Loke, Gungne) oraz do 30 września br. w przypadku złoża Sleipner Vest. Oprócz zaplanowanych prac remontowych i modernizacyjnych, postój został wykorzystany także na przeprowadzenie wymaganych modyfikacji platformy Sleipner, która w przyszłości będzie odpowiedzialna za przetwarzanie oraz separację gazu i kondensatu ze złoża Utgard.

Projekt Utgard znajduje się w zaawansowanej fazie realizacji zagospodarowania złoża. Udziały w części norweskiej koncesji przedstawiają się następująco: Equinor (62% – operator koncesji), LOTOS Norge (28%) i Total Norge (10%). Zagospodarowanie realizowane jest przy wykorzystaniu synergii z istniejącą infrastrukturą hubu Sleipner. Zgodnie z przyjętym harmonogramem uruchomienie wydobycia przewidziano na 1 kw. 2020 r.

Downstream

W minionym kwartale rafineria LOTOSU pracowała bez zakłóceń, a przerób ropy osiągnął rekordowy poziom 2790 tys. t. W okresie dziewięciu miesięcy bieżącego roku przerób ropy wyniósł łącznie 7989 tys. t. Poziom dywersyfikacji gatunków ropy w trzech kwartałach 2018 r. wyniósł ponad 30%. Oznacza to, że co trzecia baryłka ropy naftowej przerabianej w gdańskiej rafinerii pochodziła z kierunku innego niż wschodni.

W segmencie produkcji i handlu oczyszczona EBITDA wg LIFO w 3. kwartale br. wyniósł 688 mln PLN. Najbardziej znaczący wzrost sprzedaży r/r odnotowano w przypadku paliwa lotniczego.

Przychody ze sprzedaży tego segmentu wyniosły 8,1 mld PLN, co oznacza wzrost o 33% r/r. Jest to efekt wzrostu średniej ceny sprzedaży netto oraz wyższego o 8,5% wolumenu sprzedaży. Trzeci kwartał 2018 r. był równie udany w segmencie detalu. Przychody ze sprzedaży wyniosły tu 1,8 mld PLN, względem 1,5 mld PLN w 3 kw. 2017 r. (+21%). Liczba stacji paliw wzrosła o 4 obiekty i wyniosła na koniec kwartału 489 (w tym 306 CODO i 183 DOFO). 

EFRA – kolejne obiekty oddane do użytku

Na 30 września 2018 r. całkowity postęp prac Projektu EFRA uwzględniający projektowanie, zakupy oraz prace budowlano-montażowe wyniósł 96,3%.

W 3 kw. 2018 roku kontynuowano prace budowlano-montażowe i działania rozruchowe poszczególnych obiektów, również w zakresie instalacji i systemów pomocniczych oraz infrastruktury ogólnej. Dla dwóch z trzech głównych instalacji Projektu EFRA tj. instalacji produkcji wodoru (HGU) i instalacji destylacji próżniowej hydrowaxu (HVDU) prowadzono prace rozruchowe. Instalacja HVDU, po przeprowadzeniu gwarancyjnego ruchu testowego, została przekazana do eksploatacji i pracuje z obciążeniem, dostosowanym do bieżących potrzeb rafinerii.

W fazie prób i testów znalazły się: instalacja HGU, zbiorniki półproduktowe instalacji opóźnionego koksowania (DCU) oraz kolejne rurociągi międzyobiektowe. Natomiast do użytkowania przekazano: instalację HVDU, instalacje odzysku siarki (SRU II), striper wód kwaśnych (SWS II), instalację regeneracji aminy (ARU II) i mycia LPG, zmodernizowaną instalację hydroodsiarczania olejów napędowych HDS, rurociąg gazu ziemnego (cześć podziemną i naziemną), nową stację kondensatu (nr 7) oraz zmodernizowaną podstację elektroenergetyczną (P2/4).

W związku z urzeczywistnieniem się ryzyka niedotrzymania założonego terminu uzyskania pełnej gotowości operacyjnej instalacji koksowania (raport bieżący nr 21/2018 Zarządu Grupy LOTOS S.A. z dnia 13 lipca 2018 r.), kontynuowane są rozmowy z głównym wykonawcą instalacji DCU/CNHT (firma KT - Kinetics Technology S.p.A.) w celu wypracowania realnego harmonogramu prac.

LOTOS stawia na paliwa alternatywne

W ramach strategii na lata 2017-2022 LOTOS dąży do uzyskania pozycji lidera w obszarze paliw nowej generacji. Aby te plany urzeczywistnić przedstawiciele Grupy LOTOS oraz spółki LOTOS Lab, jako podmiotu realizującego zadania w zakresie inicjowania, koordynowania, finansowania i realizacji projektów badawczo-rozwojowych w Grupie Kapitałowej LOTOS, podpisali we wrześniu br. dokumenty inicjujące wspólną działalność badawczo-rozwojową z Politechniką Warszawską. Współpraca polegać będzie na przygotowaniu prototypów wybranych urządzeń z obszaru niskoemisyjnego transportu oraz magazynowania energii.

Pod koniec września zgłoszony przez LOTOS projekt „Pure H2” znalazł się na liście zatwierdzonych przez państwa członkowskie UE projektów wspartych w ramach instrumentu „Łącząc Europę” (ang. Connecting Europe Facility – CEF). Oznacza to, że prawie 2 mln euro, a więc ok. 20% budżetu tego przedsięwzięcia pochodzić będzie ze środków unijnych. Chodzi o uruchomienie sprzedaży wodoru o bardzo wysokiej czystości (99,999%), który mógłby być wykorzystywany przede wszystkim przez środki transportu miejskiego. Projekt zakłada wybudowanie na terenie rafinerii w Gdańsku instalacji do oczyszczania wodoru oraz stacji sprzedaży i dystrybucji tego paliwa w bezpośrednim sąsiedztwie zakładu Grupy LOTOS, a także 2 punktów tankowania pojazdów w Gdańsku i Warszawie. Inwestycja o wartości niemal 10 mln euro ma być oddana do użytku w 2021 roku.

źródło: Grupa LOTOS
Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ