Partner serwisu
09 sierpnia 2017

Mądry Polak przed… remontem

Kategoria: Artykuły z czasopisma

Czas przygotowań do remontu ma istotny wpływ na jego przebieg, a tym samym pracę instalacji po jego zakończeniu. Poświęcony na przygotowania czas pozwala na dokładne przemyślenie i przygotowanie całego postoju. Eliminacja potencjalnych błędów już na tym etapie jest najmniej kosztowna i przynosi wymierne korzyści w kolejnych fazach projektu.

Mądry Polak przed… remontem

Postój remontowy to szczególny czas dla każdej instalacji technicznej, pozwalający na  niezbędną regenerację i naprawy urządzeń wchodzących w jej skład. Czas ten i wykonywanedziałania są tym istotniejsze, że od poprawnie przeprowadzonego postoju zależy przywrócenie do pełnej sprawności wyposażenia i urządzeń technicznych na danym obszarze. Z uwagi na skalę oraz stopień złożoności prowadzonych działań, w celu zagwarantowania pełnego sukcesu wymagane jest zastosowanie adekwatnego podejścia do tego procesu we wszystkich fazach jego trwania.

5 faz

Z perspektywy zarządzania, postój remontowy należy traktować jako projekt, który składa się z pięciu głównych faz. Fazy zostały przedstawione na rys. 1.Pozostają one niezmienne niezależenie od sposobu prowadzenia utrzymania ruchu w danej firmie. Istotnym jest natomiast fakt, że jest to proces sekwencyjny i w celu prawidłowego przebiegu wszystkie fazy muszą być wykonane kolejno i bezwzględnie bez pominięcia żadnego etapu [1, 2].

Najistotniejszy wpływ na jakość postoju remontowego i późniejszą pracę instalacji mają trzy fazy tego procesu: przygotowań zakresu, przygotowań do remontu oraz wykonanie remontu (dwie pierwsze fazy; tj. przygotowywanie zakresu i przygotowanie do remontu z uwagi na dużą komplementarność są traktowane jako faza przygotowań).

W obu fazach można wyodrębnić kilka kluczowych procesów, które znacząco wpływają na jakość całego projektu. Dla fazy pierwszej będą to: czas przygotowań do projektu, jakość i szczegółowość zakresów rzeczowych, wybór wykonawców, plan kontroli jakości, jak również weryfikacja stanu i jakości części zamiennych oraz kontrola postępu przygotowań. Dla fazy wykonania postoju aktywnościami krytycznymi są inspekcje odbiorowe aparatów i urządzeń, zabezpieczenie urządzeń po regeneracji oraz rozruch instalacji.

Z uwagi na największy wpływ na przebieg całego postoju remontowego oraz pracę instalacji po jego zakończeniu w niniejszym opracowaniu przedstawiono wpływ pierwszej fazy przygotowania do postoju remontowego na niezawodność pracy instalacji po jej uruchomieniu. Analizie poddano aspekty techniczne prowadzenia projektu. Kwestie związane z budżetowaniem zostaną przedstawione w kolejnych opracowaniach.

Przygotowanie – odpowiednio wcześnie

Faza przygotowań rozpoczyna cały projekt remontowy i bezpośrednio wpływa na wszystkie późniejsze etapy. W tym czasie przygotowywane są zakresy rzeczowe, wyznaczone są kluczowe założenia odnośnie kontroli jakości, które są następnie wdrażane i wykonywane podczas postoju. Poczynione w tym czasie wytyczne, opracowane zakresy, przygotowane plany mają decydujący wpływ na późniejszą pracę zarówno służb własnych, jak i wykonawców remontu. Dlatego też odpowiednie przygotowanie tej fazy postoju wymaga jej rozpoczęcia odpowiednio wcześnie, co pozwoli na przygotowanie wszystkich niezbędnych prac z adekwatnym wyprzedzeniem, zapewniając komfort czasowy dla całego okresu projektu. Schematycznie proces ten przedstawia krzywa koloru zielonego na rysunku 2. Dzięki temu wszystkie czynności wykonywane w tym czasie są realizowane w sposób zamierzony, rzetelny i w założonych ramach czasowych niewymagających szybkich działań i niepowodujących spiętrzeń aktywności. Takie podejście pozwala na minimalizację ryzyk związanych ze zbyt szybkim i pochopnym prowadzeniem prac przygotowawczych zwłaszcza dla organizacji, w których nie ma wyodrębnionego zespołu odpowiedzialnego za przygotowanie remontu, a za cały ten proces odpowiada kadra inżynierska zajmująca się bieżącym utrzymaniem ruchu.

Czas uzależniony od wielkości

Dostępne dane literaturowe podają różne daty czy wyprzedzenie czasowe, z jakim powinny rozpocząć się przygotowania do postoju [1-3], przy czym czas ten ograniczony jest zazwyczaj do 24 miesięcy (w skrajnych przypadkach 36 miesięcy). Praktyczne podejście pokazuje jednak, że organizacje same narzucają ograniczenia czasowe, bazując na doświadczeniach własnych. Często też procedury wewnętrzne opisujące ten etap uzależniają czas rozpoczęcia przygotowań do remontu od wielkości samego remontu w ujęciu kosztowym. Przykładowe uzależnienie czasu rozpoczęcia przygotowań do remontu w odniesieniu do szacowanych kosztów przedstawiono w tabeli 1.

Za mało czasu na przygotowanie? Jakie skutki?

Największym zagrożeniem, jakie może mieć miejsce w odniesieniu do doboru czasu przygotowań do postoju, jest zbyt krótki czas przygotowywania, który niesie ze sobą wiele ryzyk. Z tych najistotniejszych należy wymienić:

 • brak czasu na analizę zagrożeń,
 • zbyt duże obciążenie dla przygotowujących zakresy rzeczowe,
 • dostępności części zamiennych o relatywnie długich czasach dostawy – LLI (long lead items),
 • brak weryfikacji zakresów rzeczowych,
 • brak przygotowania planu kontroli jakości,
 • brak przygotowania matrycy komunikacji.

Ryzyka te mogą powodować dużo poważniejsze skutki niż niebezpieczeństwa wynikające ze zbyt wczesnego przystąpienia do przygotowań, gdzie największym zagrożeniem są potencjalne zmiany stanu technicznego urządzeń pomiędzy przygotowaniem zakresów i fizycznym ich wykonaniem oraz  wynikająca z tego chęć kompensacji przejawiająca się zbyt szerokim określeniem potencjalnego zakresu prac. Zagrożenia te mogą jednakże być dość łatwo zniwelowane przez odpowiednio wzmocnioną diagnostykę i bieżące śledzenie zmian stanu urządzeń oraz okresowe weryfikowanie opracowanych zakresów pod kątem ich zmian.

Najbezpieczniejszym zatem jest odpowiednio wczesne rozpoczęcie prac przygotowawczych do remontu, a optymalny czas pozwalający na bezpieczne przeprowadzenie tego procesu to okres między 12 a 24 miesiącami. W tym czasie należy dokonywać okresowej kontroli stanu przygotowań, co pozwala na okresową weryfikację postępu przygotowań również w kontekście weryfikacji wypełnień działań krytycznych. Kontrola umożliwia szybką identyfikację potencjalnych opóźnień lub zagrożeń, dzięki czemu możliwe jest wczesne przeciwdziałanie ich skutkom. Tak poczynione założenia i rozpoczęte same przygotowania pozwalają na przeprowadzenie wszystkich koniecznych prac, w tym pozwalają na opracowanie adekwatniej jakości zakresów rzeczowych remontu, które mają fundamentalny wpływ na prowadzone prace, jak również poprzez określenie wymagań jakościowych determinują pracę instalacji po zakończonym postoju.

Co w zakresach rzeczowych?

Zakresy rzeczowe są standardowo przygotowywane w celu opisania każdej czynności wykonywanej podczas remontu, w tym naprawy aparatu, urządzenia, rurociągu czy innej wykonywanej czynności specjalnej. Standardowo zawierają informacje takie jak:

 • jasno opisany i określony zakres prac,
 • niezbędne dane techniczne remontowanego urządzenia zawierające rysunki techniczne, szkice, notatki, fotografie,
 • listę wymaganych części zamiennych,
 • listę potrzebnych narzędzi specjalistycznych,
 • procedury i instrukcje specjalne dotyczące wykonywania pracy,
 • harmonogram,
 • oszacowanie potrzebnej siły roboczej,
 • informacje kontaktowe,
 • wymagane środki ostrożności i instrukcje dotyczące bezpieczeństwa i środowiska,
 • wymagane wyposażenie ochronne.

Dodatkowo, w celu zapewnienia odpowiedniej jakości wykonywanej pracy, zakresy rzeczowe powinny zawierać skrócone plany kontroli jakości w kontekście:

 • wykonywanych prób i testów z podaniem parametrów ich przeprowadzania,
 • ustalonych z odpowiednimi organami niezbędnych inspekcji i kontroli jakości,
 • wykonywania prób szczelności i sposobu ich przeprowadzenia.

W związku z tym, że zakresy rzeczowe stanowią podstawowe źródło wiedzy dla wykonawców, jakość informacji w nich zawarta musi gwarantować odpowiednie przeprowadzenie wszystkich prac. Zawarte w nich dane kontroli jakości QC (Quality Control) muszą pozwalać na jednoznaczne i szybkie określenie sposobu przeprowadzanych inspekcji i weryfikacji jakości, co jest kluczowym aspekt w kontekście późniejszej pracy instalacji. Jakość przygotowania zakresów rzeczowych stanowi zarazem największe zagrożenie, które może mieć negatywny wpływ na prace instalacji po postoju remontowym. Zbyt ogólnikowy, lakoniczny i nieadekwatny do złożoności prac opis prac może spowodować złe ich przeprowadzenie przez ich wykonawcę. Źle dobrany plan kontroli, brak lub złe parametry prób czy sposobu inspekcji mogą doprowadzić do uszkodzenia mechanicznego remontowanego urządzenia lub nie zapewnią odpowiedniej kontroli i spowodują późniejsze problemy przy uruchamianiu i pracy urządzeń.

 

Cały artykuł został opublikowany w numerze 3-4/2017 dwumiesięcznika "Chemia Przemysłowa".

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ