Partner serwisu
30 marca 2017

Innowacje dla transportu kolejowego

Kategoria: Z życia branży

Innowacyjny projekt Chemical Advisory Sp. z o.o. przyczyni się do zwiększenia konkurencyjności polskiego transportu kolejowego w okresie zimowym, dzięki bezpiecznym i proekologicznym produktom.

Transport kolejowy a ujemne temperatury

Transport kolejowy należy do najtańszych, a jednocześnie najbardziej przyjaznych naturalnemu środowisku sposobów podróżowania i przewożenia towarów. Konkurencyjność tego środka transportu w dużej mierze zależy od jego bezpieczeństwa i niezawodności, która może stać się problemem w okresie zimowym. Zimą, podczas ujemnych temperatur wiele podzespołów pociągu jest oblodzonych. Podczas jazdy może to powodować pogorszenie pracy układu odsprężynowania. Mogą też powstawać i odrywać się bryły lodu, co w konsekwencji powoduje uszkodzenia infrastruktury torowej oraz instalacji na podwoziu pociągu.

Zimowe utrzymanie taboru

Istnieje wiele metod pomocnych przy zimowym utrzymaniu taboru, ciągle jednak poszukuje się nowych, innowacyjnych rozwiązań. Odladzanie mechaniczne jest działaniem doraźnym, czasochłonnym i kosztownym. W związku z tym zdecydowanie lepiej jest stosować środki prewencyjne zabezpieczające przed oblodzeniem, nie zawsze jest to jednak możliwe. W obydwu przypadkach stosuje się wiele metod mechanicznych i chemicznych. Skutkiem ubocznym ich zastosowania mogą być warunki pracy zagrażające bezpieczeństwu  pracowników, uszkodzenie infrastruktury kolejowej np. poprzez użycie palników przy odmrażaniu, a także poważna degradacja środowiska naturalnego, zanieczyszczenie wód gruntowych poprzez użycie płynów zawierających sól.

Badania nad innowacjami

Doniosłe znaczenie mają zatem badania nad innowacyjnymi środkami zarówno zabezpieczającymi przed oblodzeniem, jak i produkty odladzające (stosowane w przypadku powstałego oblodzenia), które byłyby atrakcyjne cenowo, skuteczne i przyjazne środowisku, dzięki zastosowaniu surowców pochodzących ze źródeł odnawialnych.

W 2016 roku Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu sektorowego INNOCHEM Działania 1.2. „Sektorowe programy B+R” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pozytywnie oceniło i zakwalifikowało do dofinansowania 27  projektów,  na  łączną kwotę wynoszącą  99,58 mln zł.  Znalazł się wśród nich projekt spółki Chemical Advisory Sp. z o.o. nr POIR.01.02.00-00-0004/16 pod nazwą „Innowacyjne środki do odladzania i zabezpieczania przed oblodzeniem infrastruktury kolejowej”. Całkowita wartość realizowanego projektu wynosi 10 444 593,60 zł. Projekt spółki uzyskał dofinansowanie wysokości 7,671 mln zł, przy czym na badania przemysłowe kwotę 5 620 465,92 zł oraz 2 051 406,72 zł na prace rozwojowe.

Prace B+R ukierunkowane są na uzyskanie dwóch innowacyjnych produktów dla branży kolejowej, opartych na niestosowanych obecnie mieszaninach substancji chemicznych, których połączenie skutkować będzie lepszymi, innowacyjnymi cechami funkcjonalnymi niż płyny konkurencji. Jednym z podstawowych celów jest wykorzystanie gliceryny, będącej produktem ubocznym w procesie wytwarzania biopaliw.

Odladzanie i zabezpieczanie przed oblodzeniem infrastruktury kolejowej ważnym elementem zrównoważonego rozwoju

Chemical Advisory podkreśla, iż podstawowym zadaniem jest uzyskanie nowych cech, parametrów i funkcjonalności poprzez właściwe dobranie (receptura) i opracowanie unikalnego sposobu połączenia (technologia) proekologicznych substancji chemicznych, dla uzyskania innowacyjnych produktów. Należą  do nich płyn do odladzania taboru kolejowego – P1 oraz płyn do zabezpieczania przed oblodzeniem lokomotyw i składów kolejowych – P2. Cele szczegółowe podjętego projektu to przeprowadzenie badań w kierunku przygotowania optymalnych receptur; opracowanie składu pakietu inhibitorów i dobór dodatków; opracowanie otrzymywania receptur płynów w skali laboratoryjnej i ¼ technicznej, a także potwierdzenie parametrów procesu w skali produkcyjnej.

Obecnie dostępne w branży produkty są najczęściej przełożeniem płynów stosowanych w lotnictwie i nie są dostosowane do bezpiecznego (brak zabezpieczeń przed korozją) stosowania na infrastrukturze kolejowej. Innowacyjność nowych rozwiązań wynika z unikalnego składu surowców, odpowiadającego specyfice branży oraz wykorzystania substancji chemicznych zarejestrowanych w programie REACH).

Opracowywane przez Chemical Advisory produkty posiadają zespół innowacyjnych cech, do których należy odporność na spływanie wraz z wodą, długi czas działania preparatu, niższa cena (obecne produkty są nawet kilkukrotnie droższe), wysoka ochrona przed korozją elementów, na które nakładany jest płyn, prośrodowiskowy charakter – niskie obciążenie dla środowiska, i co bardzo ważne,  duża podatność na biodegradację.

Studium problemu

Zainteresowanie i oczekiwania branży jest bardzo duże. Temat wpływu zimowych warunków atmosferycznych na funkcjonowanie kolei, doczekał się całościowego opracowania podczas konferencji w Paryżu, zorganizowanej przez Międzynarodowe Zrzeszenie Transportu Kolejowego (UIC - International Union of Railways) w 2010 roku. Owocem dwudniowej sesji roboczej dotyczącej adaptacji infrastruktury kolejowej do zmian klimatycznych (sekcja ARISCC)  było do dziś obowiązujące studium problemu pt. „Winter and Railways Study”. Wśród najważniejszych zaleceń i wniosków znalazł się postulat jak najszerszego stosowania produktów zapobiegających oblodzeniu oraz usuwających powstałe zalodzenie w sposób szybki, bezpieczny dla pracowników i wysoce ekologiczny. Duży wpływ na raport Międzynarodowego Zrzeszenia UIC dotyczącego funkcjonowania w warunkach zimowych kolei europejskich, miały doświadczenia amerykańskie w tej dziedzinie, doniosłe zwłaszcza w obliczu wyzwań związanych ze zmianami klimatycznymi oraz koniecznością zrównoważonego rozwoju, jak podkreślają autorzy publikacji. W Stanach Zjednoczonych powszechnie stosowanym w latach osiemdziesiątych środkiem zapobiegającym oblodzeniu samolotów wojskowych US Air Force była mieszanina glikolu etylenowego i wody o odpowiednim składzie, która zamarzając dopiero w -45°C, czyni go bardzo użytecznym środkiem prewencyjnym i odladzającym. W 1992 roku amerykańskie Centrum Zdrowia zakazało używać tego produktu, ze względu na wykrycie poważnych zmian chorobowych w organizmach ludzi mających z nim bezpośrednią styczność. Brak ostrego czy nieprzyjemnego smaku lub zapachu przy jednocześnie długim narażeniu na wdychanie oparów mieszanki glikolu etylenowego podczas procesu odladzania, spowodowało nieodwracalne zmiany chorobowe narządów wewnętrznych (serce, nerki, płuca) i zmiany w układzie nerwowym. Od tego czasu poszukiwane są konkurencyjne, innowacyjne, a przede wszystkim proekologiczne  receptury do produkcji środków odladzających i zapobiegających zalodzeniu.

Anomalie pogodowe

Międzynarodowe Zrzeszenie Transportu Kolejowego w opublikowanym studium powołując się na amerykańskie doświadczenia, zwraca szczególną uwagę na zimowe kataklizmy ostatnich lat, jakie dotknęły Europę, zwłaszcza Wielką Brytanię, Nadrenię, Westfalię i wschodnią część Holandii, kraje położone w umiarkowanej strefie klimatycznej. Na podstawie dramatycznych warunków, jakie panowały zimą 2005 roku (z 26 na 27 listopada spadło ponad pół metra śniegu i wiał silny, marznący wiatr), w styczniu 2007 roku (marznący sztorm Kiryłł do 200 km/godz.) oraz w lutym 2010 roku (sztorm Ksyntia) prognozuje się, że w najbliższych latach tego typu anomalie pogodowe będą się nasilać. W związku z tym w  Niemczech, Francji i Holandii, UIC powołał specjalne zespoły szybkiego reagowania, a także zarekomendował powszechne wdrażanie systemów do zapobiegania zalodzeniu i odladzania infrastruktury kolejowej z naciskiem na jego  bezpieczny dla zdrowia i proekologiczny charakter.

Stosując się do tych zaleceń Koleje Mazowieckie już w grudniu 2014 roku zamontowały system antyoblodzeniowy na terenie Sekcji Napraw i Eksploatacji Taboru Warszawa Grochów, oraz kolejny w 2016 roku, w najnowocześniejszej w Europie myjni taboru kolejowego w Tłuszczu. Do obydwu, oraz kolejnych planowanych systemów można będzie zastosować polski, innowacyjny produkt, jakim jest opracowywany obecnie przez Chemical Advisory środek do zabezpieczania przed zalodzeniem infrastruktury kolejowej. Prewencja jest tu niezwykle ważna, ale nie zawsze można zapobiec zalodzeniu. Usuwanie zalodzenia z podwozi taboru to praca szczególnie niebezpieczna i czasochłonna dla pracowników, którzy wykonują ją zarówno w dzień, jak i w porze nocnej. Innowacyjny płyn do odladzania lokomotyw i składów kolejowych, nad którym również obecnie pracuje Spółka, w dużej mierze przyczyni się do poprawy warunków pracy i bezpieczeństwa pracowników, przełoży się na wzrost bezpieczeństwa przewozów, a tym samym na podniesienie jakości świadczonych usług i ich konkurencyjność.

fot. otwierające www.fotosearch.com/Leonid Andronov

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

 

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ