Partner serwisu
28 lutego 2017

BASF: Sprzedaż i przychody w IV kwartale znacznie powyżej wyników ubiegłorocznych

Kategoria: Z życia branży

W 2016 r. Spółka BASF osiągała wyznaczone sobie cele w zakresie wzrostu i przychodów. Wzrost w segmencie chemikaliów przyczynił się do dalszej poprawy jego rentowności. Zgodnie z oczekiwaniami, przychody w segmencie ropy naftowej i gazu nie osiągnęły zeszłorocznego poziomu.

BASF: Sprzedaż i przychody w IV kwartale znacznie powyżej wyników ubiegłorocznych

– W ciągu roku udało nam się zwiększyć tempo wzrostu BASF. Wolumen sprzedaży rósł z kwartału na kwartał. Było to szczególnie widoczne w Azji, gdzie w sposób ciągły udało nam się zwiększyć wolumen sprzedaży w segmencie chemikaliów. Pokazuje to, że znaczące inwestycje w zakresie badań i rozwoju oraz nowych mocy produkcyjnych, które poczyniliśmy w ostatnich latach, opłacały się – powiedział dr Kurt Bock, prezes Zarządu Spółki BASF SE podczas Dorocznej Konferencji Prasowej w Ludwigshafen.

W czwartym kwartale 2016 r. sprzedaż zwiększyła się o 7% do 14,8 mld euro w porównaniu z tym samym kwartałem 2015 r., przede wszystkim dzięki większym wolumenom. W przypadku Grupy BASF, a także sektora produktów chemicznych, który obejmuje segmenty Chemicals, Performance Products oraz Functional Materials & Solutions, wolumeny wzrosły o 6%. Zysk operacyjny (EBIT) przed kosztami nadzwyczajnymi wyniósł 1,2 mld euro, o 157 mln euro więcej, niż w analogicznym kwartale ubiegłego roku. Wzrost przychodów w segmentach Chemicals, Functional Materials & Solutions and Oil & Gas, przekroczył ich spadek w segmentach rozwiązań dla rolnictwa oraz innych.

Sprzedaż za cały rok 2016 zmniejszyła się o 18% do 57,6 mld €. Główną przyczyną było zbycie aktywów obrotu gazem i działalności magazynowej w ramach wymiany aktywów z Gazpromem na koniec września 2015 r. W 2015 r. działalność ta wygenerowała sprzedaż na poziomie 10,1 mld euro. Ogółem efekt portfelowy przyczynił się do spadku sprzedaży o 15%. Dodatkowo, niższe ceny surowców doprowadziły do spadku cen sprzedaży (o 4%). W ciągu roku Spółce udało się ciągle zwiększać wolumen sprzedaży. W porównaniu z rokiem ubiegłym, wolumen ten zwiększył się o 2%, a w segmencie Chemicals o 4%. Zmiany kursów walut nieznacznie wpłynęły na obniżenie sprzedaży (o 1%).

Wskaźnik EBIT przed uwzględnieniem wydarzeń nadzwyczajnych na poziomie 6,3 mld euro był o 430 mln euro niższy niż w ubiegłym roku. Było to wywołane w dużej mierze jego spadkiem o około 850 mln euro w segmencie ropy naftowej i gazu, wynikającym przede wszystkim z obniżających się cen oraz zbycia aktywów obrotu gazem ziemnym i jego przechowywania. Aktywa przekazane Gazpromowi miały swoje odzwierciedlenie w EBIT przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych w 2015 r. w wysokości około 260 mln euro. W sektorze rozwiązań dla rolnictwa wskaźnik EBIT przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych osiągnął poziom ubiegłoroczny. Przychody w sektorze produktów chemicznych zwiększyły się znacząco dzięki lepszym wynikom w segmentach Performance Products oraz Functional Materials & Solutions.

Przychody netto na poziomie 4,1 mld euro przekroczyły poziom ubiegłoroczny (4,0 mld). Przychody na akcję wzrosły z 4,34 do 4,42 euro.

Proponowana dywidenda w wysokości 3,00 euro

W niestabilnym otoczeniu rynkowym ceny akcji BASF zachowywały się bardzo dobrze, zamykając rok na poziomie 88,31 euro, około 25% powyżej wartości z końca roku ubiegłego. Na skutek reinwestycji dywidend wyniki akcji BASF uległy poprawie o 30%, znacząco przekraczając wzrosty indeksów DAX 30 (7%), DJ EURO STOXX 50 (4%) oraz MSCI World Chemicals (11%).

– Kontynuujemy naszą politykę dotyczącą dywidend. Na Dorocznym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zaproponujemy podwyższenie jej po raz kolejny, o 0,10 euro, do poziomu 3,00 euro na akcję – powiedział dr Bock. Akcje BASF po raz kolejny oferują wysoką stopę dywidendy, wynoszącą 3,4% ceny zamknięcia akcji Spółki na koniec 2016 r.

 

Perspektywy na cały rok 2017

Kurt Bock powiedział: – Jesteśmy ostrożnymi optymistami, jeżeli chodzi o rok 2017. Chcemy się dalej rozwijać w taki sposób, aby wszystkie segmenty przyczyniały się do tego rozwoju. Co ważniejsze, chcemy po raz kolejny podnieść nasze przychody, również w segmentach ropy naftowej i gazu. Światowa gospodarka najprawdopodobniej będzie rozwijać się w takim samym tempie, jak w 2016 r. W świetle znaczącej niepewności politycznej rynek pozostanie wysoce niestabilny.” W Unii Europejskiej spodziewane jest znaczące spowolnienie tempa rozwoju. W Stanach Zjednoczonych oczekujemy lekkiego polepszenia tempa rozwoju. W Chinach najprawdopodobniej spowolnienie pogłębi się. Ponadto spodziewamy się zakończenia recesji w Brazylii oraz w Rosji.

W swoich perspektywach BASF zakłada następujące warunki ekonomiczne w roku 2017 (w nawiasie dane za ubiegły rok):

  • Globalny wzrost gospodarczy: +2,3% (+2,3%)
  • Wzrost w zakresie globalnej produkcji chemikaliów (z wyłączeniem środków farmaceutycznych): +3,4% (+3,4%)
  • Średni kurs wymiany EUR do USD: 1,05 dolara za euro (1,11 dolara za euro),
  • Przeciętna cena ropy typu Brent w wysokości 55 dolarów za baryłkę (44 dolary za baryłkę)

 

W roku 2017 oczekiwany jest zdecydowany wzrost poziomu sprzedaży Grupy BASF. Przyczyni się do tego nieznacznie większa sprzedaż w segmencie Performance Products, a także znaczący jej wzrost w pozostałych segmentach.

Jak powiedział Kurt Bock: – Chcemy osiągnąć nieznaczny wzrost wskaźnika EBIT przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych w porównaniu z rokiem 2016. Oczekujemy większego wkładu segmentu ropy naftowej i gazu. W segmentach Performance Products, Functional Materials & Solutions and Agricultural Solutions, zakładamy, że EBIT przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych będzie wyższy, natomiast jego wartość w segmencie Chemicals będzie na poziomie ubiegłorocznym.

W świetle znaczącej niepewności politycznej i gospodarczej BASF będzie nadal przestrzegać ścisłej dyscypliny w zakresie wydatków i kosztów. Program doskonałości strategicznej, DrivE, przyczynia się do osiągnięcia tego celu. Począwszy od końca 2018 r. Spółka oczekuje, że program ten przyczyni się do wzrostu przychodów o około 1 mld euro każdego roku w porównaniu z rokiem bazowym – 2015. Wkład programu w przychody w 2016 r. osiągnął 350 mln euro.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, po okresie intensywnych inwestycji w 2016 r. spółka BASF ograniczyła ich poziom o ponad 1 mld euro. Inwestycje osiągnęły poziom 3,9 mld euro (bez uwzględnienia przyrostu rzeczowego majątku trwałego wynikającego z przejęć, skapitalizowanych poszukiwań, zobowiązań dotyczących odbudowy oraz inwestycji w zakresie IT).

– W najbliższych latach planujemy inwestycje na podobnym poziomie. Aktualnie wypełniamy istniejące moce produkcyjne naszych nowych zakładów, kontynuując widoczną w ubiegłym roku rozbudowę wolumenu – powiedział Bock.

 

Rozwój segmentów w IV kwartale oraz w całym 2016 r.

W segmencie Chemicals dzięki wyższym wolumenom oraz cenom sprzedaż w czwartym kwartale wzrosła o 12%, do 3,6 mld euro. EBIT przed pozycjami nadzwyczajnymi zwiększył się o 386 mln euro, do 635 mln euro. Było to możliwe przede wszystkim dzięki wyższym marżom, w szczególności w zakresie izocyjanianów oraz produktów do krakingu. Sprzedaż za cały rok 2016 zmniejszyła się o 8% do 13,5 mld euro. Główną przyczyną były niższe ceny wynikające ze spadku cen surowców, zwłaszcza w dziale petrochemii. Wyższe wolumeny sprzedaży nie były w stanie skompensować niższych cen. EBIT przed kosztami nadzwyczajnymi zmniejszył się o 92 mln euro do 2,1 mld euro, głównie z powodu wyższych kosztów stałych wynikających z uruchomienia nowych zakładów. Niższe marże w działach petrochemii i produktów pośrednich również przyczyniły się do spadku wartości wskaźnika EBIT przed kosztami nadzwyczajnymi. Niemniej jednak wyższe marże na izocyjaniany w dziale monomerów pomogły ograniczyć ten spadek.

W sektorze Performance Products, sprzedaż w czwartym kwartale spadła o 1%, do 3,6 mld euro. Dzięki wyższym marżom EBIT przed pozycjami nadzwyczajnymi zwiększył się nieznacznie, do 231 mln euro. Sprzedaż w okresie całego roku była o 4% niższa niż w roku poprzednim i wyniosła 15 mld euro. Było to wywołane przede wszystkim spadającymi cenami sprzedaży oraz operacjami zbycia aktywów, zakończonymi w 2015 r. EBIT przed kosztami nadzwyczajnymi zwiększył się o 379 mln euro, do 1,7 mld euro. Efekt taki był wywołany znaczącym zmniejszeniem kosztów stałych dzięki działaniom restrukturyzacyjnym oraz ścisłej kontroli nad kosztami stałymi, a także lepszymi marżami.

W segmencie Functional Materials & Solutions, dzięki wyższym wolumenom sprzedaż w czwartym kwartale wzrosła o 10%, do 5,0 mld euro. EBIT przed kosztami nadzwyczajnymi zwiększył się o 69 mln euro do 458 mld euro. Wzrost ten udało się osiągnąć dzięki większym wolumenom, dobrej ofercie produktowej oraz dalszej dyscyplinie w zakresie kosztów. Sprzedaż za cały rok wzrosła o 1% do 18,7 mld €. Dzięki zwiększeniu wolumenu sprzedaży we wszystkich działach udało się zniweczyć oddziaływanie niższych cen oraz nieznacznie gorszych kursów wymiany walut. Wzrost wolumenu przypisuje się przede wszystkim zwiększonemu popytowi na produkty branży motoryzacyjnej. Działalność związana z branżą budowlaną również notowała ogólnie wysokie poziomy wolumenu sprzedaży. W porównaniu z rokiem 2015, EBIT przed kosztami nadzwyczajnymi zwiększył się o 297 mln euro do 1,9 mld euro. Wszystkie działy miały swój wkład w to wyraźnie zwiększenie przychodów, w szczególności dział Performance Materials.

Dzięki wyższym wolumenom sprzedaży, sprzedaż w sektorze Agricultural Solutions w czwartym kwartale wzrosła o 10%, do 1,3 mld euro. EBIT przed kosztami nadzwyczajnymi zmniejszył się o 65 mln euro, do 79 mln euro. Było to spowodowane wyższymi kosztami stałymi, częściowo wynikającymi z nowych lub rozbudowanych zakładów produkcyjnych, na przykład herbicydu dicamba. Na skutek niższych wolumenów sprzedaży oraz negatywnego oddziaływania związanego z kursami walut sprzedaż za cały rok 2016 zmniejszyła się o 4%, do 5,6 mld euro. Wymagające otoczenie rynkowe w branży środków ochrony roślin spowodowało szczególne zmniejszenie popytu na środki owadobójcze w Ameryce Południowej oraz na środki grzybobójcze w Europie. Ceny kształtowały się na poziomie z 2015 r. Rygorystyczne zarządzanie kosztami umożliwiło zmniejszenie poziomu kosztów stałych w segmencie rozwiązań dla rolnictwa. Dzięki temu wskaźnik EBIT przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych osiągnął poziom ubiegłoroczny: 1,1 mld euro, pomimo spadku sprzedaży.

W segmencie ropy naftowej i gazu (Oil & Gas) dzięki wyższym wolumenom oraz cenom sprzedaż w czwartym kwartale wzrosła o 26%, do 922 mln euro. EBIT przed kosztami nadzwyczajnymi zwiększył się o 36 mln euro do 163 mln euro. Sprzedaż za cały rok zmniejszyła się o 79%, do 2,8 mld € rok do roku. Ze względu na wymianę aktywów z Gazpromem na koniec września 2015 r., przychody z aktywów obrotu gazem i działalności magazynowej oraz ze spółki Wintershall Noordzee B.V. ustały z czwartym kwartałem 2015 r. W 2015 r. działalność ta wygenerowała sprzedaż na poziomie 10,1 mld euro. W segmencie ropy naftowej i gazu produkcja wzrosła o 15% w ujęciu rok-do-roku, ale zmiany cen i kursów walutowych przyczyniły się do spadku sprzedaży o 15%. W 2016 r. EBIT przed kosztami nadzwyczajnymi zmniejszył się o 849 mln euro do 517 mln euro. Główną przyczyną był niższy poziom cen ropy naftowej i gazu zbycie działalności w zakresie obrotu gazem i jego magazynowania na rzecz Gazpromu. Aktywa przekazane Gazpromowi miały swoje odzwierciedlenie w EBIT przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych w 2015 r. w wysokości około 260 mln euro.

W czwartym kwartale sprzedaż w segmencie pozostałych produktów (Other) zmalała o 22%, do 518 mln euro. EBIT przed kosztami nadzwyczajnymi zmniejszył się do minus 386 mln euro w porównaniu z minus 114 mln euro w czwartym kwartale 2015 r. W skali całego roku, w porównaniu z 2015 r. sprzedaż spadła o 28% do 2,0 mld euro. Za spadek ten odpowiadają przede wszystkim niższe ceny oraz wolumeny sprzedaży, a także wygaśnięcie umów na dostawę surowców, związane ze zbyciem pod koniec 2014 r. udziałów BASF w przedsięwzięciu realizowanym wspólnie ze spółką Ellba Eastern Private Ltd. w Singapurze. EBIT przed kosztami nadzwyczajnymi zmniejszył się o 162 mln euro do minus 1,1 mld euro. Było to w dużej mierze spowodowane efektami wyceny długofalowego programu motywacyjnego. Pozytywne oddziaływanie zmian kursów walut umożliwiło spowolnienie tempa spadku.

 

 

 

Źródło: informacja prasowa

fot.: 123rf.com

Tagi: BASF, chemia, gaz, Ropa
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ