Partner serwisu
25 sierpnia 2016

PGNiG: Upoważnienie zarządu do nabycia akcji własnych

Kategoria: Z życia branży

PGNiG informuje, że w dniu dzisiejszym (25.08) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę w sprawie udzielenia zarządowi PGNiG upoważnienia do nabycia akcji własnych w celu umorzenia ("Uchwała Upoważniająca") oraz uchwałę uzupełniającą Uchwałę Upoważniającą (łącznie "Uchwały Upoważniające").

PGNiG: Upoważnienie zarządu do nabycia akcji własnych

Zgodnie z Uchwałami Upoważniającymi przedmiotem nabycia będzie nie więcej niż 129 870 129 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, zdematerializowanych i oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN PLPGNIG00014 ("Nabywane Akcje"). Łączna cena wszystkich Nabywanych Akcji nie może przekroczyć 700 000 000 złotych, zaś cena zakupu jednej Akcji Nabywanej została ustalona na 5,39 złotych. Cena zakupu Akcji Własnych została ustalona na podstawie średniej arytmetycznej z cen zamknięcia notowań akcji Spółki w pięciu dniach roboczych poprzedzających dzień podjęcia niniejszej Uchwały.

W związku z nabywaniem akcji własnych, Spółka skieruje do akcjonariuszy zaproszenie do składnia ofert sprzedaży. Okres przyjmowania przez Spółkę ofert sprzedaży wynosić będzie pięć dni roboczych (z wyłączeniem sobót) wliczając pierwszy i ostatni dzień takiego okresu i rozpocznie się w pierwszym dniu roboczym następującym bezpośrednio po dniu publikacji przez Spółkę ogłoszenia w sprawie zaproszenia do składania ofert sprzedaży.

Zgodnie z Uchwałami Upoważniającymi oferty sprzedaży będą mogły być składane przez poszczególnych akcjonariuszy działających indywidualnie lub przez grupy akcjonariuszy składające się z akcjonariuszy, których świadectwa depozytowe potwierdzające liczbę należących do nich akcji Spółki zostaną dołączone do oferty sprzedaży lub ofert sprzedaży (jeśli w ramach określonej grupy kilku akcjonariuszy zdecyduje się na zbycie akcji) ("Grupa Akcjonariuszy").

W przypadku, w którym łączna liczba akcji objętych wszystkimi ofertami sprzedaży prawidłowo złożonymi przez akcjonariuszy w okresie przyjmowania takich ofert będzie wyższa niż liczba Akcji Nabywanych, Spółka dokona redukcji liczby akcji objętych ofertami sprzedaży. W tym celu, ustalony zostanie udział każdego akcjonariusza lub odpowiednio Grupy Akcjonariuszy w łącznej liczbie akcji przysługujących wszystkim akcjonariuszom lub Grupom Akcjonariuszy uczestniczącym w skupie akcji własnych. W rezultacie przeprowadzonej redukcji Spółka nabędzie od każdego akcjonariusza lub akcjonariuszy wchodzących w skład jednej Grupy Akcjonariuszy łącznie liczbę akcji nie większą niż:

(a) łączna liczba akcji wskazana w Ofercie Sprzedaży lub Ofertach Sprzedaży, oraz jednocześnie nie większą niż

(b) liczba ustalona jako iloczyn łącznej liczby Akcji Nabywanych oraz udziału takiego akcjonariusza lub Grupy Akcjonariuszy w łącznej liczbie akcji przysługujących wszystkim akcjonariuszom lub Grupom Akcjonariuszy uczestniczącym w skupie akcji własnych.

Jeśli tak ustalona liczba nie będzie liczbą całkowitą zostanie ona zaokrąglona w dół do najbliższej liczby całkowitej.

Zarząd PGNiG został upoważniony do niezwłocznego określenia szczegółowych warunków i trybu nabycia akcji własnych oraz publikacji zaproszenia do składania ofert.

Zarząd PGNiG został również upoważniony do odstąpienia w każdej chwili od nabycia akcji własnych.

 

Źródło: PAP

fot.: PGNiG

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ