Partner serwisu
08 sierpnia 2016

Pakiet paliwowy – co dalej z koncesjami?

Kategoria: Z życia branży

Do Polskiej Izby Paliw Płynnych docierają sygnały od właścicieli stacji paliw i podmiotów posiadających koncesje o otrzymywanych z oddziałów regionalnych Urzędu Regulacji Energetyki informacji o zmianach przepisów Prawa energetycznego, m.in. w zakresie uregulowań dotyczących koncesji.

Pakiet paliwowy – co dalej z koncesjami?

Zmiany wywołane zostały wejściem w życie, z początkiem sierpnia 2016 roku, tzw. Pakietu Paliwowego - opublikowania w Dzienniku Ustaw z 2 sierpnia 2016 r. ustawy z 22 lipca 2016 roku o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw. Część tych zmian weszła w życie już 3 sierpnia 2016 roku.

Z informacji oddziałów regionalnych Urzędu Regulacji Energetyku wysyłanych do przedsiębiorców wynika m.in., że zgodnie z przywołanymi regulacjami  w terminie miesiąca  od publikacji ww. przepisów niezbędna będzie zmiana koncesji OPC. Jeżeli podmioty nie przedłożą Prezesowi URE stosownych wniosków koncesje wygasną z mocy prawa.

Warto w tym miejscu przytoczyć nowe regulacje prawne, m.in. art. 16 zmienionej Ustawy Prawo energetyczne - w terminie miesiąca od dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych do znowelizowanego Prawa Energetycznego, przedsiębiorstwa energetyczne wykonujące działalność polegającą na wytwarzaniu, magazynowaniu, przesyłaniu lub dystrybucji oraz obrocie paliwami ciekłymi, w tym obrocie tymi paliwami z zagranicą, na podstawie koncesji wydanych przed dniem wejścia w życie przepisów wykonawczych, składają wniosek o zmianę posiadanych koncesji w celu dostosowania ich treści do definicji paliw ciekłych, o której mowa w nowych przepisach.

Do czasu wydania decyzji w przedmiocie zmiany koncesji na podstawie złożonego wniosku, przedsiębiorstwa energetyczne prowadzą działalność stosując zasady definiowania paliw ciekłych obowiązujące przed dniem wejścia w życie nowych regulacji.

W przypadku niezłożenia przez przedsiębiorstwo energetyczne wniosku o zmianę koncesji w terminie miesięcznym albo nieuzupełnienia wniosku, koncesje na wytwarzanie paliw ciekłych, magazynowanie paliw ciekłych, przesyłanie lub dystrybucję paliw ciekłych oraz obrót paliwami ciekłymi, w tym obrót tymi paliwami z zagranicą, wydane przed dniem wejścia w życie ustawy wygasają z upływem ostatniego dnia terminu do złożenia albo uzupełnienia wniosku. Utrata mocy koncesji nie wymaga stwierdzenia ich wygaśnięcia w trybie Kodeksu postępowania administracyjnego.

Warto zwrócić uwagę także na obowiązki wynikające z art. 31 zmienianej ustawy  Prawo energetyczne polegające na zobowiązaniu przedsiębiorstw energetycznych, które przed wejściem w życie ustawy posiadały koncesje, w zakresie dotyczącym paliw ciekłych, do zgłoszenia Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki pierwszej informacji o całej eksploatowanej lub trwale wyłączonej z eksploatacji infrastrukturze paliw ciekłych w terminie miesiąca od dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych. Ten sam obowiązek dotyczy przedsiębiorstw energetycznych, które uzyskały koncesje, w zakresie dotyczącym paliw ciekłych, po dniu wejścia w życie zmienionej ustawy, ale przed dniem wejścia w życie przepisów wykonawczych.

Z uwagi na powyższe uregulowania i wynikające z nich obowiązki, a także z uwagi na przedstawioną powyżej interpretację nowych przepisów dokonywaną przez regionalne oddziały URE, wreszcie z uwagi na reżim prawny i sankcje w postaci wygaśnięcia koncesji sygnalizujemy wszystkim przedsiębiorstwom energetycznym dogłębną analizę opisanych problemów i nowych regulacji. Konsekwencje niedochowania określonych obowiązków w ustawowych terminach mogą być bowiem niebagatelne.

 

Źródło: PIPP

Źródło fot.: 123rf.com

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ