Partner serwisu
27 czerwca 2016

PKEE zawiera międzynarodową koalicję na rzecz promocji wsparcia na modernizację energetyki w ramach emisji CO2

Kategoria: Energetyka w chemii

Polski Komitet Energii Elektrycznej (PKEE) zorganizował 22 czerwca br. w Brukseli debatę z udziałem przedstawicieli energetyki oraz europosłów z Europy Środkowo-Wschodniej z Komisji ds. Przemysłu Badań Naukowych i Energii oraz z Komisji ds. Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Głównym zagadnieniem poruszanym na debacie była emisja CO2 ważna również dla sektora chemicznego.

PKEE zawiera międzynarodową koalicję na rzecz promocji wsparcia na modernizację energetyki w ramach emisji CO2

Głównym przedmiotem debaty były kompensacje dla sektorów energetycznych mniej zamożnych państw, z tytułu rosnących kosztów związanych z zakupem uprawnień do emisji.  W ramach rewizji systemu handlu uprawnieniami do emisji CO2 przewidziane są dwa instrumenty kompensacyjne: częściowo darmowy przydział uprawnień do emisji oraz środki finansowe na inwestycje z Funduszu Modernizacyjnego.

Przedstawiciele PKEE podkreślali, że państwa o wskaźniku PKB/capita poniżej 60% średniej unijnej oraz innym niż większość państw unijnych punkcie startowym w zakresie rozwoju technologii niskoemisyjnych, które zgodnie z projektem rewidowanej dyrektywy kwalifikują się do skorzystania z dodatkowych ulg, powinny mieć możliwość pełnego wykorzystania tych środków oraz większej kontroli nad portfolio finansowanych z nich projektów inwestycyjnych.

PKEE zaprezentował w tym kontekście wspólne stanowisko stowarzyszeń energetycznych z Polski, Grecji, Estonii, Bułgarii, Chorwacji i Rumunii. Głównymi postulatami wspólnego wystąpienia są: 1) utrzymanie obecnej formuły rozliczania darmowych uprawnień do emisji w oparciu o Krajowe Plany Inwestycyjne, co znacznie zwiększałoby szanse na pełne wykorzystanie darmowych przydziałów uprawnień, 2) większa kontrola państw – beneficjentów  nad zarządzaniem środkami z Funduszu Modernizacyjnego i ograniczenie w tym obszarze roli instytucji UE oraz innych państw niebędących beneficjentami. Propozycja Komisji Europejskiej daje bowiem szerokie kompetencje decyzyjne w tym obszarze Europejskiemu Bankowi Inwestycyjnemu oraz innym państwom niekorzystającym z funduszu.

Zebrani na sali przedstawiciele Parlamentu Europejskiego wyrazili zrozumienie dla postulatów sześciu stowarzyszeń i zadeklarowali swoje poparcie w tych obszarach w dalszym procesie negocjacji rewizji dyrektywy ETS. Podkreślali, że kompensacje muszą maksymalnie wspierać państwa mniej zaawansowane w transformacji energetycznej i nie można narzucać im odgórnie technologii wytwarzania energii elektrycznej.

Rozwiązania muszą maksymalnie ograniczać także wzrost cen energii, wspierać bezpieczeństwo energetyczne beneficjentów i respektować prawo każdego państwa wynikające z postanowień właściwych traktatów, do kształtowania własnej polityki energetycznej.

Źródło: PKEE

Fot. 123rf

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ