Partner serwisu
21 czerwca 2016

Rola osoby odpowiedzialnej za koszty na budowie

Kategoria: Z życia branży

Konkurencyjny i wymagający rynek stawia przed Inwestorem trudne zadanie. Oprócz zapewnienia sobie pozycji lidera poprzez ciągłą dywersyfikację i innowacyjność dostarczanych usług czy dóbr, musi brać pod uwagę koszty swoich nowych inwestycji. Dlatego też Fluor, oferując kompleksowe rozwiązania, wychodzi naprzeciw oczekiwaniom Klientów i wspiera ich na każdym etapie projektu, a szacowanie kosztów jest istotnym elementem tego wsparcia oraz powodzenia całej inwestycji.

Rola osoby odpowiedzialnej za koszty na budowie

Dobra analiza założeń budżetu Inwestora oraz prawidłowa kontrola kosztów prowadzi do optymalizacji kosztów inwestycji na zakładanym poziomie oraz daje podstawę do kontroli kosztów budowy.

Do głównych zadań osoby/zespołu kosztowców należy przegląd kontraktów celem ustalenia podstaw do fakturowania. Wiąże się to z przygotowaniem odpowiednich załączników pozwalających na comiesięczne śledzenie wartości robót do zafakturowania oraz mierzenia postępu prac. Niektóre załączniki wymagają ogromu pracy a ilość pozycji liczymy w setkach. Wszystkie roboty (czynności) muszą być okodowane zgodnie z wymaganiami SAP lub innymi systemami wymaganymi przez Inwestora. Weryfikacja protokołów rzeczowo-finansowych wiąże się z harmonogramem, gdzie poszczególne pozycje mają przypisane wartości powiązane z cenami składowymi z kontraktów.

Następnym ważnym zadaniem kosztowca jest kontrola kosztów robót dodatkowych. Osoba ta często pomaga w negocjacjach umów Inwestor-Wykonawca, gdyż w niektórych rodzajach kontraktów zachodzi konieczność bardzo szczegółowej analizy cen jednostkowych robót. Udział w konsultacjach z oferentami, doradztwo przy wyborze wykonawców, rekomendacje oraz negocjacje z poszczególnymi wykonawcami również częściowo wchodzą w zakres obowiązków kosztowca.

Sprawdzanie wycen przedstawianych przez podwykonawców jako prace dodatkowe odbywa się poprzez porównanie poszczególnych pozycji z cenami jednostkowymi z kontraktów lub, jeśli takie nie występują, z danymi zawartymi w publikacjach o cenach w budownictwie Sekocenbud, Bistyp, sprawdzeniu nakładów rzeczowych i technologii wykonania robót w przypadku zastosowania katalogów nakładów rzeczowych tzw. KNR-ów czy innych obligatoryjnych cenników, a czasem posłużenie się cennikami ze stron internetowych w celu obniżenia kosztów czy potwierdzenia wiarygodności wyceny. Często istnieje potrzeba przygotowania własnych wycen na podstawie zakresu prac tak, aby otrzymać bazę odniesienia do otrzymanych ofert.

Kolejnym krokiem jest przygotowanie budżetów dla Działu Dostaw, aby umożliwić dokonanie zakupów na bazie nowych specyfikacji materiałowych związanych z robotami dodatkowymi. Okodowane materiały są wprowadzane do programów typu FDCost celem wygenerowania raportów. W przypadku dużych inwestycji, gdzie ilość robót dodatkowych zwykle szybko rośnie, istnieje jeszcze konieczność podziału budżetu związanego z nowymi zamówieniami na poszczególne działki/ instalacje.

Na wielu budowach Inwestorzy wymagają comiesięcznego określenia kosztów przewidywanych.

Branże inżynieryjne nie zawsze są w stanie przygotować na czas comiesięczne zmiany materiałowe. Doświadczony kosztowiec musi często na podstawie własnego doświadczenia i samodzielnego poszukiwania danych określić koszty przewidywane na najbliższy miesiąc.

Formuły kontraktu są często bardzo skomplikowane. Przykładowo kontrakt na orurowanie na bazie cen jednostkowych może implikować konieczność rozliczania postępu zaawansowania robót na bazie ceny za poszczególny rysunek przedstawiający przestrzenny przebieg rury (tzw. izometryk. W celu wyliczenia ceny za izometryk niezbędna jest budowa złożonej bazy arkusza rozliczeniowego na podstawie cen jednostkowych, obejmującej ponad 10 000 wierszy, gdzie każdy izometryk jest podzielony na poszczególne części składowe (rury, kształtki, podparcia, zawory, ciężar podpór, izolacje dla poszczególnych kształtek, ilość parogrzejek itd.).

Szczegółowe podejście do kontraktów i zamówień jest bardzo pracochłonne, ale dzięki niemu Inwestor w każdej chwili jest w stanie ocenić, w jakim miejscu jest i na jakich danych pracuje. Trzeba również zwrócić uwagę na fakt, że niekompletna dokumentacja przekazana Wykonawcy na etapie podpisywania kontraktu powoduje znaczny wzrost ilości zmian robót i co się z tym wiąże wzrost ilości godzin i obniżenie komfortu pracy kosztowca.

Dlatego też firma, która oferuje kontrolę kosztów jako kluczowy element zintegrowanego rozwiązania dla całości projektu jest partnerem dla Inwestora wspierając jego inwestycję w drodze do sukcesu.

fot. Fluor

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ