Partner serwisu
04 lutego 2016

Konkurs na stanowisko Dyrektora NCBR

Kategoria: Z życia branży

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosił konkurs na stanowisko Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Przypomnijmy, że 20 stycznia 2016 r. z pełnienia tej funkcji zrezygnował prof. Krzysztof Jan Kurzydłowski.

Konkurs na stanowisko Dyrektora NCBR

Kandydatem na stanowisko Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju może być osoba, która:
1)    korzysta z pełni praw publicznych;
2)    nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
3)    posiada co najmniej stopień naukowy doktora;
4)    posiada znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym swobodne porozumiewanie się, również w sprawach dotyczących działalności badawczo-rozwojowej;
5)    posiada co najmniej 5-letnie doświadczenie w kierowaniu zespołami pracowniczymi oraz w sektorze badawczo-rozwojowym, gospodarczym lub finansowym.

Kryteria oceny zgłoszeń oraz liczba punktów przyznawana za stopień spełniania poszczególnych kryteriów na podstawie załączonych do zgłoszenia dokumentów:
1) osiągnięcia zawodowe, zajmowane stanowiska i pełnione funkcje – od 0 do 50 pkt;
2) międzynarodowe doświadczenie zawodowe – od 0 do 20 pkt;
3) doświadczenie w zarządzaniu dużymi (powyżej 50 osób) zespołami ludzkimi – od 0 do 10 pkt;
4) przedstawiona koncepcja funkcjonowania Centrum – od 0 do 10 pkt;
5) znajomość języka angielskiego potwierdzona certyfikatami lub doświadczeniem wynikającym z pracy za granicą – od 0 do 10 pkt.

Wymagane dokumenty:
1) koncepcja funkcjonowania Centrum opracowana przez osobę przystępującą do konkursu w formie prezentacji multimedialnej, zapisana na nośniku elektronicznym;
2) informacja o dotychczasowym przebiegu pracy zawodowej, w tym o zakresie obowiązków związanych z zajmowanymi stanowiskami i pełnionymi funkcjami, okresie ich pełnienia, liczbie podległych pracowników oraz osiągnięciach zawodowych;
3) poświadczone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających:
a) przebieg pracy zawodowej,
b) wykształcenie,
c) ukończenie kursów i szkoleń mających znaczenie dla oceny kwalifikacji zawodowych, wiedzy i predyspozycji kandydatów do zarządzania dużymi zespołami ludzkimi, budowy i rozwoju instytucji oraz do rozwoju kapitału ludzkiego zespołów pracowniczych;
4) oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
5) poświadczona za zgodność z oryginałem kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;
6) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach konkursu;
7) oświadczenie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2013 r. poz. 1388);
8) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228, z późn. zm.) lub kopia poświadczenia bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "tajne".

Termin składania dokumentów: 30 dni, liczonych od dnia następującego po dniu ukazania się ogłoszenia o konkursie na stronie internetowej Centrum w Biuletynie Informacji Publicznej. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu zgłoszenia.

Więcej informacji o konkursie na stronie www.ncbr.gov.pl

 

fot.: photogenica

Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ