Partner serwisu
29 stycznia 2016

Rekordowe wyniki ORLENU

Kategoria: Chemia

W 2015 roku PKN ORLEN osiągnął rekordowy wynik EBITDA LIFO wynoszący 8,7 mld zł. Sprzedaż produktów wzrosła w porównaniu z rokiem poprzednim do poziomu 38,7 mln ton przy przerobie prawie 31 mln ton ropy. W 2015 roku PKN ORLEN konsekwentnie realizował strategię rozwoju oraz wypłacił dywidendę w wysokości 1,65 zł na akcję.

 

Rekordowe wyniki ORLENU

Co osiągnął PKN ORLEN w 2015 roku?

8,7 mld zł EBITDA LIFO (zysk operacyjny powiększony o amortyzację z wyłączeniem niegotówkowych efektów przeszacowania zapasów oraz odpisów aktualizujących majątek trwały)
Rekordowy wynik EBITDA LIFO segmentu detalu na poziomie 1,5 mld zł
Ponad 88 mld zł przychodów ze sprzedaży pomimo niższych notowań produktów w porównaniu z rokiem poprzednim
Wzrost łącznego poziomu zasobów rezerw ropy i gazu do ok. 97 mln boe (2P)
Dalszy wzrost wartości marki ORLEN do poziomu 4,5 mld zł według rankingu dziennika Rzeczpospolita

W 2015 roku wynik operacyjny Koncernu EBITDA LIFO, przed uwzględnieniem wpływu odpisów wartości aktywów, wynosił 8,7 mld zł i był wyższy o 3,5 mld zł w porównaniu do roku poprzedniego. Na wyniki PKN ORLEN w 2015 roku istotny wpływ miało bardzo dobre otoczenie makroekonomiczne oraz rekordowa sprzedaż. W 2015 roku średnia cena ropy Brent wynosiła 52,4 USD/bbl i była o (-) 47% niższa niż rok wcześniej, złotówka osłabiła się względem USD o prawie 20%, a marża downstream wzrosła o 2,4 USD/bbl do poziomu 13,8 USD/bbl. 

Inwestycja za inwestycją

Koncern konsekwentnie realizował projekty inwestycyjne we wszystkich obszarach działalności. W ramach rozwoju energetyki, realizowano budowę bloku gazowo-parowego w Płocku o mocy blisko 600 MWe, a także prowadzono rozruch bloku we Włocławku o mocy 463 MWe, którego komercyjne uruchomienie planowane jest w połowie 2016 roku. Wraz z przejęciem spółki Kicking Horse Energy, Koncern poszerzył swoje aktywa wydobywcze w zachodniej Kanadzie, natomiast przejmując firmę FX Energy uzyskał dostęp do perspektywicznych złóż ropy naftowej i gazu zlokalizowanych w Polsce. W wyniku tych transakcji łączny poziom zasobów rezerw ropy i gazu (2P) zwiększył się do ok. 97 mln boe. W obszarze petrochemii podjęto decyzję o realizacji nowej Instalacji Polietylenu w zakładzie w czeskim Litvínovie. W ramach dalszego rozwoju segmentu downstream w Czechach, zarówno w części petrochemicznej jak i rafineryjnej, sfinalizowano przejęcie 32% akcji Česká Rafinérská od włoskiego koncernu ENI.

– W ubiegłym roku PKN ORLEN konsekwentnie realizował strategię, co pozwoliło osiągnąć bardzo dobre wyniki. Sytuacja makroekonomiczna jest dziś nieco inna niż w połowie 2014 r. kiedy była zatwierdzana strategia, dlatego cele finansowe mogą wymagać nowego spojrzenia. W związku z tym nie wykluczamy możliwości przeglądu strategii, by móc elastycznie reagować na zmiany w otoczeniu rynkowym. Chcemy także w większym stopniu wykorzystać potencjał Koncernu w obszarze innowacji – powiedział Wojciech Jasiński, Prezes Zarządu PKN ORLEN. 

Zaopatrzenie w surowce

Istotnym elementem funkcjonowania Grupy ORLEN jest stabilne zaopatrzenie w surowce, niezbędne do pracy instalacji. Przełom 2015 i 2016 roku to czas wygasania dwóch kontraktów długoterminowych: z Mercuria Energy Trading oraz z Rosneft Oil Company. W związku z tym PKN ORLEN pod koniec grudnia 2015 roku zawarł dwa nowe kontrakty terminowe z producentami (Rosneft i Tatneft) na dostawy ropy naftowej, uzyskując przy tym korzystne warunki cenowe oraz dużą elastyczność w zakresie wolumenów i punktów dostaw surowca. Obecnie Koncern dysponuje optymalną strukturą dostaw długoterminowych i spotowych, by wykorzystywać sytuację rynkową, dążąc do dywersyfikacji zaopatrzenia w surowce na optymalnym poziomie, zabezpieczającym potrzeby produkcyjne. 

– Wyniki za 2015 rok pokazują jak efektywnie korzystamy ze sprzyjających warunków makroekonomicznych skutecznie wzmacniając nasze fundamenty finansowe. W minionym roku kontynuowaliśmy rozwój i integrację poszczególnych segmentów oraz optymalizację struktury Grupy Kapitałowej, co w dłuższym horyzoncie umożliwi nam jeszcze lepsze reagowanie na zmienność otoczenia – powiedział Sławomir Jędrzejczyk, Wiceprezes Zarządu PKN ORLEN ds. Finansowych. 

W czwartym kwartale 2015 roku Koncern uzyskał wynik EBITDA LIFO segmentu detalicznego na poziomie 369 mln zł, odnotowując 3% łączny wzrost sprzedaży (r/r) pomimo spadku konsumpcji benzyny na rynkach niemieckim, czeskim i litewskim. Na wynik segmentu pozytywny wpływ miała poprawa marż pozapaliwowych (r/r) w Polsce i Czechach ograniczona przez niższe marże paliwowe (r/r) na wszystkich rynkach, niższe marże pozapaliwowe (r/r) na rynku niemieckim oraz utrzymującą się w Polsce szarą strefę. W IV kwartale Koncern konsekwentnie rozwijał ofertę pozapaliwową – w efekcie na koniec roku na polskim rynku w skład sieci wchodziły łącznie 1404 punkty gastronomiczne Stop Cafe i Stop Cafe Bistro, co oznacza wzrost o 154 (r/r). 

EBITDA LIFO segmentu Downstream Grupy ORLEN w czwartym kwartale 2015 roku wyniosła 1,7 mld zł i była wyższa o 669 mln zł w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. W ciągu ostatniego kwartału Koncern odnotował 8% wzrost przerobu ropy (r/r), a także łączny wzrost sprzedaży o 5% (r/r). Korzystny wpływ na wynik segmentu miało miedzy innymi osłabienie PLN względem USD o 16% (r/r) oraz poprawa marż (r/r) na COO, benzynie, SN 150 oraz etylenie. Pozytywny efekt wzrostu sprzedaży na wyniki był częściowo ograniczony przez niższe marże (r/r) na ON, propylenie, benzenie i paraksylenie, osłabienie EUR względem USD o 12% (r/r), a także niższe wykorzystanie mocy o (-) 1pp (r/r) w efekcie ograniczenia przerobu ropy w Czechach po awarii instalacji etylenu w Unipetrol z 3Q15. 

Energetyka we Włocławku
W obszarze energetyki w IV kwartale 2015 r. kluczowym wydarzeniem było rozpoczęcie fazy rozruchu technologicznego oraz uruchomienie turbiny gazowej we Włocławku. Prace związane z uruchomieniem bloku o mocy 463 MWe przebiegły pomyślnie i w efekcie, w styczniu br., do sieci krajowej trafiły pierwsze dostawy prądu realizowane przez nową elektrociepłownię Koncernu. Obecnie projekt wkroczył w finalną fazę, która zakłada przeprowadzenie kompletnych pomiarów parametrów gwarantowanych. Przewidywana data odbioru inwestycji to połowa 2016 r. Z kolei w ramach inwestycji realizowanej przez PKN ORLEN w Płocku, w IV kwartale 2015 r. wykonano kompletny projekt podstawowy bloku o mocy 596 MWe. Rozpoczęto również wykonywanie fundamentów głównych obiektów technologicznych, takich jak kotłownia, czy maszynownia. Jednocześnie prowadzone były końcowe testy turbiny parowej i generatora. Planuje się, że produkcja ciepła w skojarzeniu z energią elektryczną z nowej jednostki w Płocku, ruszy na koniec 2017 r. 

Wydobycie
W obszarze wydobycia, zgodnie ze strategią zakładającą zrównoważony rozwój segmentu, kontynuowane były zadania zmierzające do osiągnięcia potencjału wydobywczego na poziomie 6 mln boe/rok w perspektywie roku 2017. Wolumen wydobywanej przez PKN ORLEN ropy wzrósł w związku z finalizacją pod koniec ubiegłego roku dwóch transakcji przejęcia: kolejnej spółki kanadyjskiej, Kicking Horse Energy Inc. oraz amerykańskiej spółki FX Energy, posiadającej główne aktywa wydobywcze w Polsce. Zwiększyły one własne zasoby ropy i gazu (2P) do poziomu ok. 97 mln boe. Procesy akwizycji spółek wydobywczych poprzedzały kompleksowe analizy przeprowadzane pod kątem optymalnego doboru przyszłych aktywów PKN ORLEN. W ten sposób Koncern zbliżył się do założonego w strategii poziomu wydobycia 16 tys. baryłek dziennie do 2017 r. Obecnie PKN ORLEN koncentruje się na integracji nabytych aktywów w ramach Grupy Kapitałowej. 

Nowe koncesje
W IV kwartale 2015 r. Koncern dążył do pozyskania nowych perspektywicznych koncesji w Polsce. Oprócz krajowych aktywów wydobywczych FX Energy, PKN ORLEN jeszcze w połowie października pozyskał koncesję Siennów-Rokietnica w ramach projektu Miocen. Obecnie trwa również postępowanie w Ministerstwie Środowiska w celu przejęcia 100% udziałów w dwóch koncesjach na obszarze Karpat Zewnętrznych. Jednocześnie w IV kwartale 2015 r. prowadzone były prace projektowe i analityczne na krajowych koncesjach. Kontynuowano oraz rozpoczęto akwizycję i przetwarzanie danych sejsmicznych 2D i 3D, a także przygotowywano się do zagospodarowania terenów. 

Koncern utrzymał dobrą sytuację finansową. Poziom dźwigni na koniec roku wyniósł 28,1%. Wydatki inwestycyjne Koncernu w 2015 roku wyniosły blisko 3,2 mld zł, z czego największa pula przypadła na działania rozwojowe oraz 1,6 mld zł na akwizycje spółek wydobywczych i pakietu ENI w Česká Rafinérská. Jednocześnie w IV kwartale 2015 r. PKN ORLEN utrzymał poziom długu netto na bezpiecznym, porównywalnym do tego samego okresu roku poprzedniego, poziomie. 

Co dajel?
W 2016 r., zgodnie ze strategicznymi założeniami, PKN ORLEN będzie realizował najważniejsze zadania inwestycyjne, które mają na celu wsparcie rozwoju poszczególnych obszarów działalności. W Polsce uruchamiana będzie elektrociepłownia we Włocławku oraz kontynuowany projekt budowy bloku energetycznego w Płocku. W Czechach realizowana będzie budowa instalacji polietylenu oraz odbudowa instalacji olefin. W detalu Koncern planuje inwestować w rozwój sieci stacji paliw, w tym budowę kolejnych 20 obiektów w Polsce, Niemczech i w Czechach.

źródło: ORLEN

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ