Partner serwisu
11 sierpnia 2015

Nowa pomoc na usuwanie odpadów

Kategoria: Z życia branży

Na usunięcie odpadów, zagrażających nieodwracalnym szkodom w środowisku oraz życiu lub zdrowiu ludzi, można wziąć dofinansowanie. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchamia nowy nabór wniosków.

Nowa pomoc na usuwanie odpadów

Samorządy i  przedsiębiorcy mają możliwość otrzymania dofinansowania na usuwanie i unieszkodliwienie niewłaściwie składowanych czy magazynowanych odpadów. Odpowiadając na zgłaszane problemy jednostek samorządu terytorialnego, NFOŚiGW ogłasza nabór wniosków w ramach zmienionego Programu Priorytetowego 2.2. Ochrona powierzchni ziemi. Budżet programu opiewa na ponad 200 mln zł. Wnioski będzie można składać w trybie ciągłym.

- Samorządy często czują się bezradne wobec podmiotu, który unika usunięcia skutków swojej działalności. Narodowy Fundusz oddaje do ich dyspozycji nowy instrument. W ramach rozszerzonej oferty umożliwiamy wsparcie usuwania i unieszkodliwianie niewłaściwie składowanych lub magazynowanych odpadów, które stanowią zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi i grożą nieodwracalnymi szkodami w środowisku – mówi Jerzy Swatoń, Dyrektor Departamentu Ochrony Ziemi NFOŚiGW.

Takim przedsięwzięciom dedykowana jest część 4) Programu Priorytetowego 2.2. Ochrona powierzchni ziemi Usuwanie odpadów wraz z remediacją powierzchni ziemi.

Dotacje i pożyczki

Wsparcie NFOŚiGW ma na celu udzielenie doraźnej pomocy w sytuacjach stwierdzonego zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzi lub groźby wystąpienia nieodwracalnych szkód w środowisku.   

Możliwa dotacja dla jednostek samorządu terytorialnego wynosi do 50 proc. kosztów kwalifikowanych przedsięwzięć, realizowanych na terenach, będących ich własnością lub Skarbu Państwa. W przypadku akcji ratowniczo – gaśniczych wsparcie dodatkowo może sięgnąć 100 proc. kosztów kwalifikowanych.

Pożyczki NFOŚiGW kierowane są do szerokiego grona beneficjentów. Dofinansowanie w tej formie może wynosić do 80 proc. kosztów kwalifikowanych, przy oprocentowaniu zmiennym  (WIBOR 3M, nie mniej jednak niż 2 proc. w skali roku). Pożyczki mogą podlegać częściowemu umorzeniu do 30 proc wypłaconej kwoty pożyczki, nie więcej niż  5 mln zł. Przy zastosowaniu umorzeń uwzględniane będą przepisy dotyczące dopuszczalności pomocy publicznej.

-  W miejsce podmiotu wyrządzającego szkodę mogą działać władze samorządowe lub za pośrednictwem osoby trzeciej, jednak podmiot zobowiązany musi zwrócić poniesione koszty. Wynika to z zasady „zanieczyszczający płaci”, określonej w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady – zaznacza Jerzy Swatoń.

Na przedsięwzięcia realizowane w trybie wykonania zastępczego Narodowy Fundusz udziela pożyczek do 100 proc. kosztów kwalifikowanych. Oprocentowanie wynosi 0,1 proc. w skali roku z możliwym umorzeniem dochodzącym nawet do 50 proc. wypłaconej kwoty, pomniejszonej o kwotę odzyskaną od zobowiązanego podmiotu.

Ekologiczne bomby

Kwalifikowane do dofinansowania będą  koszty związane z usuwaniem odpadów, jak:  zbieranie, transport, odzysk lub unieszkodliwienie odpadów oraz zanieczyszczonej gleby i ziemi. Dofinansowane zostaną także działania naprawcze lub remediacja powierzchni ziemi – usunięcie zanieczyszczeń z gleby, ziemi i wód gruntowych oraz ograniczenie rozprzestrzeniania się substancji powodujących ryzyko zagrożenia dla zdrowia ludzi lub stanu środowiska.

Niewłaściwie składowane i magazynowane odpady to jeden z najpoważniejszych problemów w środowisku. W ciągu 26 lat swojej działalności NFOŚiGW wsparł finansowo likwidację tzw. bomb ekologicznych, finansując usuwanie odpadów chemicznych i przeterminowanych środków ochrony roślin z ponad 500 mogilników. Fundusz wspiera finansowo także usuwanie odpadów związanych z likwidacją zakładów chemicznych i wydobywczych, czego przykładem jest kompleksowe unieszkodliwienie odpadów wraz z rekultywacją terenów po Zakładach Chemicznych w Tarnowskich Górach. W ostatnich latach, dzięki działalności NFOŚiGW, usunięto ok. 206 tys. ton odpadów azbestowych.

Więcej o naborze:CZYTAJ

 

Źródło: www.nfosigw.gov.pl

fot.: freeimages

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ