Partner serwisu
05 marca 2015

Niższe koszty pozyskania gazu wzmocniły wyniki finansowe PGNiG

Kategoria: Z życia branży

W 2014 roku Grupa Kapitałowa PGNiG osiągnęła ponad 2,8 mld zł zysku netto, czyli o 47% więcej niż w 2013 roku. To efekt niższych kosztów pozyskania gazu oraz silnych operacyjnie wyników segmentu Dystrybucja.

Niższe koszty pozyskania gazu wzmocniły wyniki finansowe PGNiG

GK PGNiG zanotowała także 7% zwiększenie przychodów ze sprzedaży do ponad 34 mld zł w 2014 roku wobec 32 mld zł w 2013 r. Na ten wzrost wpływ miały przede wszystkim wyższe o 9%, czyli o 2,16 mld zł, przychody ze sprzedaży gazu. Na poziomie działalności operacyjnej Grupa odnotowała  wzrost wyniku EBITDA o 13%  do 6,3 mld zł wobec 5,6 mld zł w analogicznym okresie ubiegłego roku. 

Roczne wydobycie ropy naftowej i kondensatu przekroczyło prognozę o blisko 30 tys. ton sięgając 1,21 mln ton. Grupa zrealizowała także roczny plan wydobycia gazu ziemnego na poziomie 4,5 mld m sześc. i przewiduje utrzymanie tego poziomu w roku 2015 .

Segment Poszukiwanie i Wydobycie – dobre wyniki operacyjne

Przychody segmentu Poszukiwanie i Wydobycie w 2014 zmniejszyły się o 2% do 6,1 mld zł w porównaniu do 2013 r.  Natomiast zysk EBITDA obniżył się o 7% do  3,14 mld zł w 2014 r. Na wyniki wpływ miały jednorazowe zdarzenia tj. odpisy w wysokości 707 mln zł oraz spisane odwierty negatywne oraz sejsmika w wysokości 330 mln zł, a także obniżające się od września ub.r. ceny sprzedaży ropy naftowej.

Niższe koszty zakupu gazu dzięki elastyczności formuł cenowych w kontraktach importowych

Na wynik segmentu Obrót i Magazynowanie w 2014 r. wpływ miały przede wszystkim niższe koszty pozyskania gazu i struktura sprzedaży (obligo gazowe) gazu, dzięki którym przychody ze sprzedaży głównego produktu Grupy wzrosły o 2,2 mld zł do 26,7 mld zł w porównaniu do roku ubiegłego. Całkowite przychody segmentu Obrót i Magazynowanie wzrosły o 12% do 28,8 mld zł. Marża na sprzedaży gazu wyniosła  4% w czwartym kwartale 2014 r. oraz 3% w całym 2014 r. wobec -2% w ciągu 2013 r.

Sprzedaż gazu wzrosła o 13,5% do 18,5 mld m sześc. w 2014 r. w porównaniu do 16,3 mld m sześc. w 2013 r. W podziale na poszczególne grupy odbiorców sprzedaż gazu wzrosła na TGE oraz do klientów PGNiG Sales & Trading. Natomiast zauważalny spadek sprzedaży wystąpił u pozostałych grup odbiorców w tym największy w grupie rafinerii oraz zakładów azotowych o odpowiednio 0,25 i 0,4 mld m sześc. w porównaniu do 2013 r. przypuszczalnie ze względu na atrakcyjne ceny na TGE i rynkach Europy Zachodniej.

Od 01.08.2014r. sprzedaż gazu do ok. 6,7 mln dotychczasowych klientów PGNiG prowadzi spółka PGNiG Obrót Detaliczny, którą do końca 2014 r. obowiązywała przejęta od PGNiG SA taryfa na paliwo gazowe. W okresie styczeń – grudzień 2014r. PGNiG OD sprzedała 3,2 mld m sześc. gazu.

Dobry operacyjny wynik segmentu Dystrybucja

Przychody Segmentu Dystrybucja utrzymały się w 2014 r. na podobnym poziomie ok. 4,3 mld zł jak w 2013 r., pomimo 5-procentowego spadku wolumenów dystrybuowanego gazu, spowodowanego wyższą o prawie 1 stopień C średnioroczną temperaturą powietrza.

Wynik EBITDA wzrósł o 25% do 2 mld zł w 2014 r. w porównaniu do 1,6 mld zł w 2013 r. W 2013 r. zyski segmentu były obciążone istotnymi zdarzeniami jednorazowymi, w tym zwiększeniem rezerw aktuarialnych na minus 141 mln zł oraz wyższymi kosztami bilansowania systemu.

Niższy wynik segmentu Wytwarzanie z powodu warunków atmosferycznych

W 2014 r. przychody ze sprzedaży segmentu Wytwarzanie obniżyły się o 6% do 1,9 mld zł w porównaniu do 2013 r.  Wpływ na to miał m.in. spadek przychodów ze  sprzedaży energii elektrycznej o 13% do 800 mln zł. Natomiast przychody ze sprzedaży ciepła pozostały na stabilnym poziomie 1,1 mld zł, w efekcie wyższej taryfy na ciepło i niższego o 9% wolumenu będącego skutkiem łagodnej zimy. Sprzedaż ciepła wyniosła 36,6 PJ w 2014 r., natomiast sprzedaż energii elektrycznej spadła o 6% do 3,56 TWh.

Rekordowe zatłoczenie magazynów

Zapas gazu wysokometanowego w podziemnych magazynach gazu na koniec 2014 r. osiągnął poziom ok. 2,1 mld m sześc. podobnie jak w grudniu 2013 r.

Istotne wydarzenia w GK PGNiG w 2014 r.

W  ubiegłym roku podpisane zostało porozumienie ze spółką Qatargas oraz rozpoczęte renegocjacje Kontraktu Jamalskiego. Efekt negocjacji może mieć duży wpływ na przyszłą pozycję rynkową Spółki.

Po kilkumiesięcznych negocjacjach PGNiG nabyło kolejne złoża węglowodorów w Norwegii, co wzmocniło pozycję Spółki w upstreamie międzynarodowym i pozwoliło na korzystną optymalizację podatkową w spółce PGNiG Upstream International.

Pod koniec roku przyjęta została Strategia Grupy PGNiG na lata 2014-2022, która stawia przed spółkami Grupy ambitne zadania mające na  celu stworzenie podstaw dalszego rozwoju. Jej głównymi filarami są cztery kluczowe obszary aktywności: utrzymanie wartości w obrocie detalicznym i hurtowym, maksymalizacja przepływów z obszaru infrastruktury i wytwarzania, wzmocnienie i transformacja obszaru upstream, zbudowanie fundamentów wzrostu w całym łańcuchu wartości Grupy PGNiG.

Dokonana została także kolejna integracja Grupy Kapitałowej PGNiG. Zawarto umowy o współpracy  pomiędzy PGNiG SA, a spółkami Grupy oraz wdrożono  regulacje zarządcze dla poszczególnych  obszarów działalności Grupy PGNiG.  Spółki przystąpiły też do podatkowej grupy kapitałowej  oraz zostały zintegrowane w ramach narzędzi zarządzania skarbem.

Źródło: PGNiG

fot.:PGNiG

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ