Partner serwisu
17 lutego 2015

Ropa ze Statoila do Płocka

Kategoria: Z życia branży

16 lutego 2015 roku PKN Orlen zawarł umowę typu spot z Statoil ASA, spółką należącą do grupy Statoil, na dostawę ropy naftowej do zakładów w Płocku.

Ropa ze Statoila do Płocka

Szacunkowa łączna wartość umów zawartych pomiędzy PKN ORLEN S.A. i spółkami zależnymi PKN ORLEN S.A. („Grupa Kapitałowa ORLEN”) a spółkami należącymi do grupy Statoil w okresie ostatnich 12 miesięcy wynosi około 1 884 mln PLN. Umowy pomiędzy Grupą Kapitałową ORLEN a grupą Statoil zawierane były na zakup produktów i ropy naftowej.

Umową o najwyższej wartości wśród wszystkich umów zawartych pomiędzy Grupą Kapitałową ORLEN a grupą Statoil w okresie ostatnich 12 miesięcy jest umowa z 21 lipca 2014 roku o wartości około 76 mln USD (czyli około 233 mln PLN wg kursu średniego Narodowego Banku Polskiego dla PLN/USD z dnia 21 lipca 2014 roku) i dotyczyła dostawy ropy naftowej do AB ORLEN Lietuva.

Powyższe umowy spełniają kryterium „znaczącej umowy” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, jako że ich wartość przekracza 10% kapitałów własnych PKN ORLEN S.A.

Źródło:PKN Orlen

Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ