Partner serwisu
13 listopada 2014

Grupa LOTOS publikuje prospekt i rozpoczyna ofertę publiczną akcji o wartości 995,5 mln złotych

Kategoria: Z życia branży

Cena emisyjna akcji została ustalona na poziomie 18,10 złotych, a wartość brutto emisji wyniesie 995,5 mln złotych

Grupa LOTOS publikuje prospekt i rozpoczyna ofertę publiczną akcji o wartości 995,5 mln złotych

Dzień 14 listopada 2014 r. jest ostatnim dniem notowań, w którym nabycie akcji istniejących Grupy LOTOS S.A. na sesji GPW umożliwia nabycie Prawa Poboru. Objęcie akcji nowej emisji w ramach wykonania przysługującego prawa poboru zadeklarował Skarb Państwa. 

Zgodnie z prospektem emisyjnym Spółki zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 listopada 2014 r., środki z emisji zostaną przeznaczone na finansowanie projektu EFRA – budowy instalacji opóźnionego koksowania wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz na zagospodarowanie złóż gazowych B4/B6 na Morzu Bałtyckim.

– Emisja akcji z prawem poboru da Grupie LOTOS elastyczność w finansowaniu projektów inwestycyjnych. Dzięki nim Spółka umocni swoją pozycję konkurencyjną w segmencie produkcji i handlu przy jednoczesnym wsparciu dalszego wzrostu segmentu wydobywczego – mówi Paweł Olechnowicz, prezes zarządu Grupy LOTOS. – Celem realizacji projektu EFRA jest zwiększenie naszej marży rafineryjnej. Osiągniemy to poprzez wydłużenie ciągu technologicznego, a więc pogłębiony przerób ciężkich frakcji ropy naftowej. Natomiast realizacja projektów na Bałtyku, ma wesprzeć rozbudowę naszego segmentu wydobywczego.

Projekt EFRA

Realizacja Projektu EFRA – budowy instalacji opóźnionego koksowania wraz z infrastrukturą towarzyszącą – pozwoli na znaczącą poprawę stopnia przetworzenia ropy. Efektem tego będzie zmniejszenie udziału produktów ciężkich w całkowitej produkcji, skoncentrowanie grupy kapitałowej LOTOS na produkcji średnich destylatów oraz produkcja koksu jako ostatniej frakcji, co skutkować będzie zwiększeniem marży rafineryjnej o około 2 dolary na baryłkę. Spółka szacuje, że całkowita wartość Projektu EFRA, w tym wydatki związane z obsługą finansowania Projektu EFRA w okresie budowy i wymaganymi przez banki lokatami rezerwowymi, wyniesie około 2,34 mld złotych. Wg planów Spółki środki z emisji będą współfinansowały projekt w kwocie 530-650 mln złotych. Zakończenie inwestycji planowane jest w I kwartale 2018 roku.

Zagospodarowanie złóż gazowych B4 / B6 na Morzu Bałtyckim

Złoża B4 / B6 charakteryzują się zasobami gazu na poziomie około 4,3 mld m3 (klasyfikowanymi jako „Najlepsza wartość szacunkowa”). Projekt ma na celu zagospodarowanie tych złóż. Efektem jego realizacji będzie dywersyfikacja źródeł przychodów Grupy LOTOS oraz wzrost marży wydobywczej na projektach gazowych. Ponadto, realizacja projektu skutkować będzie poprawą bezpieczeństwa energetycznego Polski. Szacowana całkowita wartość nakładów inwestycyjnych ze strony Grupy LOTOS na realizację projektu zagospodarowania złóż gazowych wyniesie około 800 mln złotych, przy czym udział grupy kapitałowej LOTOS w projekcie wynosi 51 procent. Zamiarem Spółki jest przeznaczenie na współfinansowanie projektu środków z emisji w kwocie 350-470 mln złotych. Rozpoczęcie produkcji ze złóż planowane jest na przełomie 2017 i 2018 roku. 

– Już dziś grupa kapitałowa LOTOS posiada jedną z najnowocześniejszych i najbardziej efektywnych rafinerii w Europie oraz dysponuje rozbudowaną siecią detaliczną. Realizacja inwestycji, które planujemy przeprowadzić, może zwiększyć potencjał całej grupy kapitałowej i wygenerować dodatkowe przepływy pieniężne. Oznacza to korzyści dla społeczności lokalnych w regionie Pomorza, oraz dla całej Polski. Wzmocnienie pozycji grupy kapitałowej LOTOS oznacza bowiem poprawę bezpieczeństwa energetycznego kraju. – wyjaśnia Paweł Olechnowicz, Prezes Zarządu Grupy LOTOS.

O prospekcie emisyjnym

Spółka opublikowała dziś prospekt emisyjny przygotowany w związku z ofertą 55.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D („Prospekt”). Prospekt został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 listopada 2014 roku. Prospekt został udostępniony do publicznej wiadomości w formie elektronicznej na stronie internetowej Spółki (www.lotos.pl) oraz, dodatkowo, w celach informacyjnych, na stronie internetowej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. Oddział – Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie.

 

Źródło, fot.: Grupa LOTOS

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ