Partner serwisu
30 stycznia 2020

KLUCZ SUKCESU dla prof. Janusza Zielińskiego

Kategoria: XXVI Sympozjum CHEMIA 2020, 29-30 stycznia 2020, Płock

Podczas XXVI Sympozjum CHEMIA 2020 wręczono nagrodę wydawnictwa BMP - Klucz Sukcesu. Tym razem wyróżnienie trafiło do prof. dr. hab. inż. Janusza Zielińskiego. Nagroda została przyznana za rozwój polskiej nauki w dziedzinie chemii. Laudację wygłosił Czesław Bugaj - laureat tej nagrody.

LAUDACJA:

Prof. dr hab. inż. Janusz Zieliński, urodzony w 1953 r. jest absolwentem chemii Politechniki Warszawskiej Filia w Płocku z którą jest związany od studiów do chwili obecnej. Przeszedł tu wszystkie szczeble kariery akademickiej, od stanowiska specjalisty do profesora zwyczajnego. Stopień doktora nauk technicznych uzyskał w 1983 r., doktora habilitowanego w 1993 r., a tytuł profesora w 2001 r. W 2005 roku został mianowany na stanowisko profesora zwyczajnego w Politechnice Warszawskiej.

Był prodziekanem Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii w kadencji 1996-1999 oraz dziekanem Wydziału i prorektorem Politechniki Warszawskiej ds. Filii w Płocku w kadencjach: 1999-2002, 2002-2005, 2012-2016 i 2016-2020. Od 1999 roku jest nieprzerwalnie członkiem Senatu i od 2005 roku kierownikiem Zakładu Tworzyw Sztucznych.

Zakres zainteresowań naukowych prof. Janusza Zielińskiego obejmuje chemię i technologię ropy naftowej i polimerów, modyfikację substancji bitumicznych pochodzenia naftowego i węglowego, unieszkodliwianie i utylizację odpadów przemysłowych, sorbenty węglowe i płyny chłodnicze. Ponadto interesuje się zagadnieniami: innowacji i wynalazczości, problematyką organizacji i zarządzania w jednostkach szkolnictwa wyższego i sektorze przemysłu chemicznego, problematyką polityki ekologicznej i energetycznej.

Jest uznanym w kraju i za granicą specjalistą w zakresie modyfikacji właściwości i zastosowania ciężkich frakcji pochodzących z przerobu ropy naftowej i węgla kamiennego, kompozycji bitumiczno-polimerowych i polimerów termoplastycznych. Jest twórcą interdyscyplinarnej szkoły badawczej, zajmującej się problematyką bezpiecznych i nowoczesnych materiałów kompozytowych, opartych na układach bitum-polimer.

Jest autorem i współautorem ponad 500 opracowań, w tym: 8 monografii, 2 skryptów, 146 publikacji, 225 referatów i komunikatów na konferencjach międzynarodowych i krajowych, 21 patentów oraz około 100 recenzji wydawniczych książek, publikacji, prac naukowych.

W ramach prowadzonych badań naukowych współpracuje z jednostkami zagranicznymi i krajowymi, a zwłaszcza ze środowiskiem przemysłu. Jest współautorem 130 opracowań naukowo-badawczych, w tym 8 wdrożeń wielkoprzemysłowych (np. płyny chłodzące Petrygo i Qal, modyfikowane asfalty naftowe kopolimerami SBS w technologii BITUROX).

W całokształcie działalności naukowej wyróżniają się osiągnięcia wynalazcze i wdrożeniowe Profesora. Za wybitne zasługi dla światowej wynalazczości w 2004 r. został uhonorowany Krzyżem Oficerskim „Merite de L’Invention" przez Króla Belgii, zaś za osiągnięcia na rzecz nauki, wynalazczości i innowacyjności odznaczony został w 2011 r. Krzyżem Kawalerskim Odrodzenia Polski oraz srebrnym i złotym Krzyżem Zasługi (1997r. i 2002r). Wyróżniony wieloma medalami i tytułami za działalność innowacyjno-wdrożeniową w relacji nauka-przemysł oraz wieloma odznakami stowarzyszeń organizacji gospodarczych i naukowo-technicznych.

Zwieńczeniem aktywnej działalności na polu naukowo-badawczym i wdrożeniowo innowacyjnym było przyznanie prof. J. Zielińskiemu tytułu „Złotego Inżyniera 2016” w dziedzinie nauka w plebiscycie „Przeglądu Technicznego”.

Szczególna działalność i aktywność naukowa prof. Zielińskiego dotyczy współpracy z polskim przemysłem chemicznym, z którym współpracuje już od kilkudziesięciu lat, realizując wiele prac badawczo rozwojowych, pracując w Radach Nadzorczych oraz w programach szkolenia kadry inżynieryjno-technicznej. Za tą aktywność wyróżniany nagrodą indywidualną Prezesa PKN Orlen, Medalem im I. Łukasiewicza oraz tytułem „Zasłużony dla PKN Orlen”.

Prof. Janusz Zieliński jest członkiem licznych Stowarzyszeń i Rad Naukowych zagranicznych i krajowych, Konsorcjów Badawczych i Rad Programowych wielu branżowych czasopism chemicznych. Był inicjatorem i promotorem współpracy naukowo-badawczej z firmami i instytucjami krajowymi i zagranicznymi oraz programów staży studenckich w przemyśle.

Realizując strategię rozwoju Filii popartą stanowiskiem Senatu PW, jako Prorektor PW, prof. Janusz Zieliński zawarł przeszło 40 porozumień o współpracy PW Filii w Płocku z podmiotami samorządowymi i gospodarczymi w kraju i za granicą.

Z inicjatywy prof. Janusza Zielińskiego i jego osobistego zaangażowania zostało powołane Centrum Naukowe Technologii Chemicznej i Materiałoznawstwa. Powołał też przy PW Filii w Płocku Radę ds. Partnerstwa Gospodarczo-Społecznego, będącą organem doradczo-opiniującym działalność i strategiczne kierunki rozwoju tej jednostki. Filia reprezentuje region mazowiecki w Radzie Projektowej Europejskiej Sieci Regionów Chemicznych (European Chemical Regions Network).

Od początku swej pracy na Politechnice Warszawskiej prowadzi różne wykłady, ćwiczenia, seminaria dyplomowe i projekty na kierunku Technologia chemiczna, zwłaszcza w specjalności chemia i technologia polimerów. Był promotorem i recenzentem ponad 160 prac dyplomowych inżynierskich, magisterskich i doktorskich. Wyróżniony za działalność naukową, badawczą i organizacyjną 25 nagrodami Rektora Politechniki Warszawskiej.

Od przeszło 40 lat prof. J. Zieliński bardzo aktywnie działa na rzecz miasta Płocka i regionu północno-zachodniego Mazowsza, promując je zarówno w kraju jak i za granicą. Działalność ta, obok zagadnień wynalazczych, technologicznych i naukowych, w istotny sposób dotyczy rozwoju szkolnictwa wyższego w tym regionie. Pozwoliło to na zorganizowanie wielu międzynarodowych konferencji naukowych w Płocku. Prof. Janusz Zieliński od dwóch kadencji samorządowych pełni, przy Prezydencie Miasta Płocka, funkcję przewodniczącego Płockiej Rady Innowacyjności i Działalności Badawczo-Rozwojowej, członka Płockiej Rady Gospodarczej i Kapituły Medalu „Zasłużony dla Płocka” i Honorowego Obywatela Płocka.

Za działalność na rzecz miasta Płocka został uhonorowany, m.in. przez Prezydenta i Radę Miasta Płocka Medalem „Zasłużony dla Płocka” (2004) i Medalem „Laude Probus” za wieloletnie kierowanie uczelnią w Płocku. Zwieńczeniem było przyznanie prof. J. Zielińskiemu w plebiscycie Urzędu Miasta i Gazety Wyborczej tytułu „Superpłocczanin 2019”.

W Politechnice Warszawskiej dostąpił zaszczytu wyróżnienia Złotą Odznaką „Zasłużony dla Politechniki Warszawskiej” (2007 r.) oraz uhonorowany wpisem do Złotej Księgi Absolwentów Politechniki Warszawskiej za szczególne osiągnięcia zawodowe i społeczne (2018 r.).

Profesor Janusz Zieliński to niekwestionowany i wybitny autorytet w wielu obszarach, zarówno nauk chemicznych, społeczności akademickiej, ale także w przemyśle chemicznym zarówno w Polsce, jak i na świecie.

fot. BMP
Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ