Partner serwisu

Narzędzia informatyczne. Wspomóc utrzymanie ruchu

Kategoria: Remonty, UR

Komputerowe wspomaganie ludzkiej działalności ma miejsce w najróżniejszych dziedzinach. Najwyraźniej i najefektywniej rozwija się ono w obszarach szeroko rozumianego zarządzania, w tym zarządzania przedsiębiorstwem produkcyjnym.

Narzędzia informatyczne. Wspomóc utrzymanie ruchu

     Mówiąc o zintegrowanych systemach informatycznych przedsiębiorstwa należy je rozumieć jako „modułowo zorganizowane systemy informatyczne, obsługujące wszystkie sfery działalności przedsiębiorstwa (począwszy od marketingu i zaopatrzenia poprzez techniczne przygotowanie produkcji, jej sterowanie aż po dystrybucję, sprzedaż, gospodarkę remontową, finanse i gospodarkę zasobami ludzkimi)”.

System informacyjny przedsiębiorstwem
    Opierając się na tezie Johna Zachmana, autora koncepcyjnej siatki analitycznej, system informacyjny nie jest po to, aby wspierać lub usprawniać działania przedsiębiorstwa. System informacyjny, bez znaczenia czy skomputeryzowany, czy nie, jest przedsiębiorstwem. Zdefiniowanie systemu gromadzenia, przechowywania oraz przetwarzania informacji, zgodnie z siatką Zachmana, stanowi pełen opis działalności firmy lub instytucji w realiach gospodarczych XXI wieku. Funkcjonując w warunkach wolnej konkurencji przedsiębiorstwo jest zmuszane do ciągłego usprawniania i modyfikowania swojego działania. Pomocna w tym procesie okazuje się informatyka, jako narzędzie do budowy automatycznych systemów informacyjnych.


Definicja systemu informatycznego
    System informatyczny to wielopoziomowa struktura pozwalająca użytkownikowi danego systemu na przetwarzanie określonych informacji wejściowych na pożądane dane wyjściowe za pomocą odpowiednich procedur i modelu. Na podstawie powyższego można konkludować, że jakość systemu informatycznego decyduje o jakości procesu zarządzania.
    Przed tak sformułowanym systemem informatycznym stawianych jest szereg wymagań, m.in.: dostępność, aktualność, rzetelność, porównywalność, przetwarzalność, wydajność, kompletność, niezawodność, bezpieczeństwo, poufność i inne.
    Przedsiębiorstwa od długiego już czasu inwestują w automatyzowanie wykonywania czynności związanych z przechowywaniem i przetwarzaniem danych w celu obniżenia kosztów i przyspieszenia tych operacji. Poważną przeszkodą w powyższym działaniu jest jednak bardzo wysoki koszt automatycznych systemów informatycznych oraz wysoka pracochłonność przy ich tworzeniu i wdrażaniu do użytku. Efektem tego jest wybiórcze stosowanie informatyki w przedsiębiorstwach, gdzie automatyzacji podlegają tylko czynności najbardziej pracochłonne i zarazem najprostsze do realizacji. Ma to na celu minimalizowanie kosztów oraz maksymalizowanie efektów stosowania technologii informatycznej.
    Systemy informatyczne pierwotnie powstawały wewnątrz firm, dla których były tworzone. Rozwojem oprogramowania zajmowały się ich własne służby informatyczne. Wraz ze wzrostem automatycznych systemów informatycznych wyspecjalizowały się firmy zajmujące się budową dostępnych „od ręki” systemów. [1]

Utrzymanie ruchu
    Kilka lat wstecz powszechnie akceptowane było założenie, że głównym celem funkcji utrzymania ruchu jest optymalizacja dostępności urządzeń przy minimalnych kosztach.
    Współcześnie utrzymanie ruchu definiowane jest znacznie szerzej – obejmuje również bezpieczeństwo ludzi i środowiska, efektywność produkcji, poziom podejmowanego ryzyka, efektywne zużycie energii oraz jakość produktów i usług. Jest to więc proces bardzo istotny. Jego koszty sięgają zwykle 5% obrotu firmy. Zależnie od branży stanowi to 4-15% kosztów produkcji.[2].
    W celu sprawnego zarządzania utrzymaniem ruchu konieczne jest z jednej strony dopasowanie go do rzeczywistych potrzeb i możliwości przedsiębiorstwa, a z drugiej opracowanie przejrzystych procedur do śledzenia i sterowania. Jest UR bowiem kompleksowym procesem polegającym na dbaniu o dostępność sprawnych maszyn do zaangażowania w produkcję. Generalizując może obejmować on trzy podprocesy: przygotowanie maszyn do pracy, naprawę oraz konserwację.
    Przygotowanie maszyn do pracy umożliwia sprawne przejęcie przez pracownika już gotowej i przystosowanej do pracy maszyny.
    Naprawa występuje tylko w przypadku zaistnienia awarii maszyny i jest dokonywana osobiście przez konserwatora lub w szczególnie skomplikowanych przypadkach przez serwisanta.
    Konserwacja następuje według planu konserwacji i w oparciu o analizę harmonogramu produkcji.

Studium przypadku – moduł Remonty systemu IFS Applications
    Komponenty remontowe stanowią część kompletnego systemu zarządzania majątkiem przedsiębiorstwa, który umożliwia przewidywanie i dostosowanie do gwałtownie zmieniających się wymagań. Oferujący łatwy dostęp i obsługę system zawiera wszechstronne funkcje konieczne do spełnienia codziennych wymagań związanych z konserwacją, jak również ciągłego rozwoju i postępu [3- 5]. Moduł Remonty składa się z szeregu podmodułów odpowiadających za określone zadania (rys. 1).
    IFS Remonty zapewniają utrzymanie ruchu poprzez zadbanie o doskonały stan techniczny urządzeń, ewidencję kosztów i ich analizę.
    Funkcjonalność systemu - Planowanie przeglądów konserwacyjnych i remontów jest realizowana w różnych modułach systemu IFS Applications. W module Wyposażenie realizowana jest ewidencja poszczególnych urządzeń i ich elementów. Zlecenie Robocze, Magazyn i Zakupy ewidencjonują prace do wykonania, ich zakres, terminy wykonawców własnych lub obcych i określają niezbędne części zamienne oraz materiały.
    Wszystkie informacje o ewidencji i planowanych pracach do wykonania zawiera „zlecenie robocze”. Są to między innymi: dane dotyczące urządzenia, którego dotyczą prace, rodzaju pracy (konserwacja, remont bieżący, remont planowy), kto jest odpowiedzialny za wykonanie pracy, kiedy praca ma być wykonana, jaki jest zakres pracy (standardowy lub zmieniony), jakie koszty (pracochłonność, zużycie części zamiennych lub materiałów, usługi obce) zostaną poniesione oraz jaka jest dostępność części zamiennych. Na rys. 2 pokazano przykładowe przygotowanie pojedynczego zlecenia roboczego z zaplanowanymi zadaniami.
    W celu utrzymania dobrego stanu maszyn i urządzeń należy również planować badania i przeglądy okresowe. Tą funkcjonalnością systemu zajmuje się moduł IFS Profilaktyka. Dokładnie zostają zewidencjonowane prace, ich zakres, terminy i wykonawcy. Działanie profilaktyczne również realizowane jest według określonych etapów: przygotowanie działania profilaktycznego wg określonej instrukcji, wyszczególnienie zadań, materiałów budżetu oraz określenie planu wykonania (rys. 3).
    Do działań profilaktycznych należy również monitorowanie stanu technicznego urządzenia oraz przygotowanie prac wykonywanych w czasie przestojów. Na rys. 4 pokazano monitorowanie czasu pracy i temperatury oleju.
    Kolejno należy ewidencjonować wykonane prace poprzez określenie ich zakresu, zużycia niezbędnych części zamiennych oraz materiałów. Ta funkcjonalność jest realizowana przez moduł IFS Zlecenie Robocze oraz IFS Magazyn. Kontrolowana jest jakość wykonanych prac, ich kompletność, terminowość i koszty (pracochłonność, zużycie części zamiennych lub materiałów, usługi obce). Analizę wykonanych prac można przedstawić w postaci wykresu Gantt’a (rys. 5).

    Kolejne funkcjonalności to ewidencja oraz usuwanie usterek i awarii dla poszczególnych urządzeń i ich przyczyn. Realizowane są one w module IFS Zlecenie Robocze. Nośnikiem informacji o usterkach lub awariach jest „raport zgłoszenia usterki”, z którego następnie tworzy się „zlecenie robocze”. W zleceniu podane jest, na jakim urządzeniu występuje usterka/awaria, kto odpowiada za analizę (ocenę) usterki/awarii oraz co jest jej przyczyną, jak istotna ona jest dla eksploatacji urządzenia (rys. 6).
    Ponadto przy usuwaniu usterki lub awarii wykonywana jest kontrola jakości wykonanych prac – kompletności (skuteczności i kosztów). Na rys. 7 pokazano raport z wykonania zlecenia roboczego.
    Kolejną główną funkcjonalnością jest ewidencja kosztów utrzymania ruchu i remontów urządzeń. Realizowana jest przez moduł IFS Zlecenie Robocze i system IFS Finanse (IFS Reguły Księgowe). Na rys. 8 przedstawiono wykres kosztu zlecenia roboczego.
    Przeglądu zamkniętych zleceń roboczych można dokonać poprzez funkcjonalność Archiwum z historią eksploatacji i napraw urządzeń, gdzie istnieje szczegółowa ewidencja wszystkich zleceń roboczych (rys. 9). Funkcjonalność: analiza kosztów i skuteczności utrzymania ruchu urządzeń dokonywana jest w module IFS Analiza Zarządcza.
    Do wykonania tej funkcjonalności niezbędne są wskaźniki efektywności wykonania prac np. (awaryjność i dyspozycyjność, koszty usterek/koszty utrzymania ruchu, pracochłonność usterek/pracochłonność utrzymania ruchu, MWT – średni czas oczekiwania na naprawę, MTTF – średni czas między usterkami i inne definiowane w zależności od potrzeb i rodzaju działalności) oraz karty wyników i raporty.

Niezbędne narzędzie pracy
    Narzędzia informatyczne wspomagające utrzymanie ruchu stają się coraz bardziej zaawansowane. Gwarantują sukces przy obsłudze procesów utrzymania ruchu oraz remontów. Wspierają proces konserwacji i zapobiegania awariom.
    Efektem wykorzystania narzędzi informatycznych jest skuteczny i optymalny system remontowy o lepszych wynikach finansowych, umożliwiający rozwój i adaptację do zmieniających się warunków. Dzieje się to przy mniejszej liczbie awarii, efektywniejszemu wykorzystaniu zdolności remontowych, bardziej przejrzystych procedurach zaopatrzeniowych oraz lepszym wykorzystaniu zasobów ludzkich. Te narzędzia rozwijają się w sposób ciągły i stają się coraz bardziej inteligentne.

Autor: dr inż. Izabela Rojek, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego

Artykuł został opublikowany w magazynie "Chemia Przemysłowa" nr 2/2012

Literatura:

1. Rojek I.: Zintegrowany system informatyczny IFS Applications, Studium przypadku IFS Produkcja, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2007.

2. Mikler J.: Efektywne zarządzanie procesem utrzymania ruchu. Przegląd metod, http://www.utrzymanieruchu.pl/index.php?id=47&no_cache=1 tx_ttnews%5Btt_news%5D=3246&cHash=b4eb67fd27&type=98, 2008

3. Jagodziński M.: IFS Applications 2000 – Wprowadzenie, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, Bielsko Biała 2002.

4. Strona domowa firmy Industrial & Financial Co., http://www.ifsworld.com/pl-pl/product/, 2011

5.  Plik pomocy systemu IFS Applications.

 

 

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ