Partner serwisu
13 października 2014

Polityka wodna: Zasady zrównoważonego rozwoju

Kategoria: Ochrona środowiska

Ramowa Dyrektywa Wodna nakłada na państwa członkowskie obowiązek racjonalnego wykorzystywania i ochrony zasobów wodnych, w myśl zasady zrównoważonego rozwoju, i stawia wszystkim za cel osiągnięcie dobrego stanu wszystkich wód do 2015 roku.

Polityka wodna: Zasady zrównoważonego rozwoju

Cele

Cel wynika z wprowadzenia do polityki wodnej zasady zrównoważonego rozwoju i dotyczy:

• zaspokojenia zapotrzebowania na wodę dla ludności, rolnictwa i przemysłu,

• promowania zrównoważonego korzystania z wód,

• ochrony wód i ekosystemów znajdujących się w dobrym stanie ekologicznym,

• poprawy jakości wód i stanu ekosystemów zdegradowanych działalnością człowieka,

• zmniejszenia zanieczyszczenia wód podziemnych,

• zmniejszenia skutków powodzi i suszy.

Kierunku działań

Jak zatem rysują się „Kierunki działań w gospodarce wodno-ściekowej w perspektywie zmian legislacyjnych oraz społecznych oczekiwań wobec technologii zero zrzutów”? Odpowiedź nasuwa się jedna – ograniczać wielkość korzystania ze środowiska w sposób ekonomicznie uzasadniony i zgodnie z oczekiwaniami interesariuszy. Technologie zero zrzutów częściowo uwalniają nas od konieczności prowadzenia trudnych negocjacji z lokalną społecznością, podmiotami korzystającymi ze środowiska w danym regionie czy wreszcie samym środowiskiem reprezentowanym przez organizacje ekologiczne oraz organy administracji rządowej i samorządowej.

Skutki

Technologie te niosą jednak często za sobą wzrost kosztów funkcjonowania zakładów i wbrew pozorom przenoszą korzystanie ze środowiska z jednego komponentu do drugiego. Rośnie też często zużycie energii elektrycznej i związana z nią emisja dwutlenku węgla do atmosfery. Przepisy prawne oraz wzrost świadomości ekologicznej wskazują jednak na ten kierunek działań, tj. zamykanie obiegów wodnych, recyrkulacja ścieków, zamiana wody surowej na strumienie ścieków komunalnych oraz ograniczanie ładunku zanieczyszczeń odprowadzanego do środowiska.

 

Cały materiał zamieszczony jest w magazynie Chemia Przemysłowa 4-5/2014

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ