Partner serwisu
03 października 2014

REACH i CLP. Kontrola nad chemikaliami

Kategoria: Bezpieczeństwo

Zapewnienie zgodności z Rozporządzeniem REACH czy CLP jest trwającym i prawdopodobnie nigdy nie kończącym się procesem. Szczególnie ma to wpływ na użytkownika, od którego wymaga się ustanowienia stabilnych procedur „zarządzania zmianami” dla zachowania ciągłej zgodności z Rozporządzeniami.

REACH i CLP. Kontrola nad chemikaliami

REACH to rozporządzenie Unii Europejskiej przyjęte w celu lepszej ochrony środowiska i zdrowia człowieka przed zagrożeniami, jakie mogą stanowić substancje chemiczne, przy jednoczesnym zwiększeniu konkurencyjności unijnego sektora chemikaliów. Rozporządzenie propaguje również alternatywne metody oceny zagrożeń stwarzanych przez substancje chemiczne w celu ograniczenia liczby badań przeprowadzanych na zwierzętach.

REACH

Co do zasady, rozporządzenie REACH, które weszło w życie z dniem 1 czerwca 2007 r., ma zastosowanie do wszystkich substancji chemicznych – nie tylko tych stosowanych w procesach przemysłowych, ale również towarzyszących nam w codziennym życiu, na przykład środków czyszczących czy farb, a także składników wyrobów, takich jak odzież, meble i urządzenia elektryczne. Dlatego rozporządzenie dotyczy większości przedsiębiorstw w Unii Europejskiej.

Rozporządzenie wymaga, aby ciężar obowiązku spoczywał na przedsiębiorstwach. Zgodnie z jego wymogami przedsiębiorstwa muszą zidentyfikować i kontrolować ryzyko związane z substancjami produkowanymi i wprowadzanymi do obrotu w Unii Europejskiej. Muszą również wykazać, że substancja może być bezpiecznie stosowana, a także poinformować użytkowników o środkach zmniejszających ryzyko.

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki jest podstawowym narzędziem ochrony pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy wykorzystujących w działalności zawodowej niebezpieczne substancje i preparaty chemiczne. Karta charakterystyki powinna dostarczać kompleksowych informacji o substancji lub mieszaninie w celu właściwej kontroli chemikaliów na stanowisku pracy. Pracodawcy i pracownicy korzystają z karty charakterystyki jako źródła informacji o zagrożeniach dla zdrowia i środowiska, oraz w celu uzyskania zaleceń dotyczących środków bezpieczeństwa.

Wprowadzający substancje lub mieszaniny do obrotu, są zobowiązani opracować karty charakterystyki zgodne z załącznikiem II do rozporządzenia REACH. 1 grudnia 2010 roku weszło w życie nowe rozporządzenie dotyczące kart charakterystyki (453/2010), wprowadzające nowy format, który ma być zgodny z harmonogramem – w pierwszej kolejności dla substancji (od 1 grudnia 2010r.), w drugiej dla mieszanin (od 1 czerwca 2015.r.).

Karta charakterystyki umożliwia pracodawcy stwierdzenie, czy w miejscu pracy znajdują się niebezpieczne związki chemiczne oraz pozwalają na ocenę ryzyka wynikającego z ich zastosowania. Niedopuszczalne jest wprowadzanie do obrotu oraz stosowanie w działalności zawodowej substancji i mieszanin niebezpiecznych bez posiadania karty charakterystyki. W pewnych warunkach, niektóre mieszaniny które nie spełniają kryteriów klasyfikacji jako niebezpieczne lub stwarzające zagrożenie, również wymagają tej karty.

CLP

„Rozporządzenie CLP” lub „CLP” to skrót od rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) 1907/2006 (REACH).

Rozporządzenie to zastępuje dwa wcześniejsze akty ustawodawcze – dyrektywę w sprawie substancji niebezpiecznych (DSD) i dyrektywę w sprawie preparatów niebezpiecznych (DPD). Do 2015 r. obowiązuje okres przejściowy.

CLP dotyczy producentów, importerów, użytkowników lub dystrybutorów substancji chemicznych lub mieszanin. Niezależnie od wielkości tonażu substancje lub mieszaniny należy zaklasyfikować, oznakować i opakować zgodnie z wymaganiami rozporządzenia CLP, zanim zostaną one wprowadzone na rynek Wspólnoty – wprowadzenie do obrotu substancji lub mieszaniny oznacza odpłatne bądź nieodpłatne fizyczne udostępnienie jej stronom trzecim.

Dzięki rozporządzeniu CLP zagwarantowano, że informacje o związanych z chemikaliami zagrożeniach są w sposób jasny przekazywane pracownikom i konsumentom w Unii Europejskiej, poprzez klasyfikację i oznakowanie chemikaliów.

Przed wprowadzeniem chemikaliów do obrotu branża musi ustalić, jakie potencjalne zagrożenia stwarzają takie substancje i mieszaniny dla zdrowia ludzi czy środowiska, klasyfikując je według zidentyfikowanych zagrożeń.

Działania wynikające ze zmian w rozporządzeniach REACH i CLP

Zgodnie z rozporządzeniem CLP, dalsi użytkownicy wprowadzający do obrotu substancje i mieszaniny, muszą sklasyfikować substancje i mieszaniny przy użyciu zharmonizowanej klasyfikacji podanej w Załączniku VI, lub w przypadku ich braku, na podstawie informacji, które są dostępne (samodzielna klasyfikacja) w rozporządzeniu CLP.

UE systematycznie wprowadza zmiany do rozporządzenia CLP. Kolejne ATP (Adaptacja do Postępu Technicznego) wprowadzają do zał. VI klasyfikacje nowych substancji lub ulegają zmianie klasyfikacje, już istniejące. Wpływa to na poprawę bezpieczeństwa pracy i ochronę zdrowia ludzkiego i środowiska.

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ