Partner serwisu
12 grudnia 2016

Obieg zamknięty

Kategoria: Artykuły z czasopisma

Jak wygląda struktura odpadów komunalnych w Polsce podlegających procesowi recyklingu i odzysku? Z jakimi problemami występującymi w odzysku surowców pozyskanych głównie z opakowań w procesie recyklingu i odzysku materiałowego przy pomocy technologii przyjaznej środowisku, tj. beztlenowego procesu rozkładu
termicznego (metodą termolizy), musimy się zmierzyć?

Obieg zamknięty

Przejście do gospodarki o obiegu zamkniętym (GZO) stanowi imperatyw nowoczesnej gospodarki. To podstawa realizacji programu efektywnego gospodarowania zasobami, w tym odpadami, ustanowionego w ramach strategii „Europa 2020” na rzecz inteligentnego, trwałego wzrostu gospodarczego. Celem podejmowanych działań jest przekształcenie gospodarki UE w zasobooszczędną, niskoemisyjną i jednocześnie konkurencyjną, co zostało wskazane jako działania priorytetowe dla przyszłego rozwoju przemysłowego UE. To ukierunkowanie jest zgodne z krajowymi kierunkami rozwoju (KPB, KIS), jak również rosnącymi wymogami w obszarze ochrony środowiska i służy zwiększeniu konkurencyjności
krajowych fi rm na rynkach europejskich.

Odpad może równać się energia

Jednym z ważniejszych obszarów działalności gospodarczej oraz badawczo-rozwojowej (B+R) jest opracowywanie i wdrażanie innowacyjnych technologii na rzecz poprawy i ochrony środowiska, w tym recyklingu i odzysku materiałowego oraz pozyskiwania nowych alternatywnych źródeł energii z odpadów nienadających się do odzysku. Zgodnie z tezami Polityki Klimatyczno-Energetycznej UE oraz z Krajową Strategią Spójności i Strategią „Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko” Perspektywa 2020 r. technologie te powinny być ukierunkowane w szczególności na:

  • efektywność energetyczną i ograniczenie emisji,
  • pozyskiwanie nowych alternatywnych źródeł energii,
  • dywersyfikację źródeł energii w celu wzmocnienia odporności gospodarki na okresowy deficyt dostaw,
  • promowanie świadomej konsumpcji (np. wybór produktów wykorzystujących materiały z odzysku lub produktów wielokrotnego użytku).

Obowiązek dla gminy

Ponadto zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, gmina powinna, samodzielnie lub z innymi jednostkami samorządu terytorialnego – na podstawie planu gospodarki odpadami i regulaminu utrzymania porządku i czystości w gminie – zapewniać i nadzorować tworzenie i rozwój rynku, tak aby zapewnić:

  • objęcie wszystkich mieszkańców gminy i podmiotów gospodarczych na jej terenie zorganizowanym systemem odbierania wszystkich rodzajów odpadów komunalnych;
  • warunki funkcjonowania systemu selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych, aby było możliwe:

– ograniczenie składowania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, wydzielanie odpadów niebezpiecznych z odpadów komunalnych, osiągnięcie wyznaczonych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych;
– budowę, utrzymanie i eksploatację własnych lub wspólnych z innymi gminami lub przedsiębiorcami
instalacji do odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych albo warunki do budowy, utrzymania i eksploatacji instalacji i urządzeń do odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych przez przedsiębiorców.

 

Cały artykuł można przeczytać w numerze 4-5/2016 magazynu Chemia Przemysłowa

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ