Czwartek, 27 lipca 2017 r.

Imieniny: Julii, Natalii KONTRAST

bip_2017 UDT_chemia_energetyka_2017
Partner serwisu:

Punkt Konsultacyjny ds. REACH i CLP Ministerstwa Rozwoju

18.04.2017

Powstał nowy Punkt Konsultacyjny ds. REACH i CLP Ministerstwa Rozwoju.

Punkt został utworzony przez Ministerstwo Rozwoju w celu prowadzenia działalności doradczej i szkoleniowej w zakresie wymogów rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniającego dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006.

Punkt prowadzi działalność doradczą i szkoleniową dla krajowych przedsiębiorstw bezpłatnie, w zakresie, określonym w umowie zawartej pomiędzy Ministerstwem Rozwoju, a The Quality of Life.

Do podstawowych zadań Punktu należą:

  • Działalność usługowa z zakresu REACH i CLP prowadzona dla firm zainteresowanych tą tematyką;
  • Usługi w zakresie doradztwa i bezpłatnego udzielania odpowiedzi na pytania drogą e-mailową i telefonicznie;
  • Prowadzenie strony internetowej;
  • Opracowywanie i wprowadzanie na bieżąco na stronę internetową aktualnych infromacji oraz wybranych fragmentów dokumentów wspomagających dotyczących REACH i CLP;
  • Szeroka akcja informacyjna prowadzona w oparciu o: rozmowy telefoniczne, e mail’e, aktywny udział w konferencjach, sympozjach i kongresach o tematyce pokrewnej lub związanej z REACH i CLP, wykorzystywanie mediów w celach informacyjnych i edukacyjnych;
  • Prowadzenie bazy danych firm chemicznych i pokrewnych oraz bazy dotyczącej substancji;
  • Prowadzenie bezpłatnych szkoleń z zakresu tematyki REACH i CLP z wykorzystaniem własnej infrastruktury i sprzętu komputerowego.
  • Działalność Punktu odbywa się zgodnie z regulaminem zamieszczonym na stronie.

 

Źródło: MR

Fot.: 123rf.com

 

Na skróty

© 2014. Wszelkie prawa zastrzeżone. BMP'      O nas   Reklama   Newsletter   Polityka prywatności   Kontakt

Realizacja: Marcom Interactive
Newsletter BMP

Najważniejsze informacje ukazujące się w naszym portalu mogą otrzymać Państwo na skrzynkę e-mail za pomocą naszego bezpłatnego newslettera. Aby go zamówić prosimy wpisać swój adres e-mail w poniższym polu. Zapraszamy!

Polityka prywatności
Akceptuję
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.